ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 21 คน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 21 คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

 1. นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ
 2. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
 3. นายมานะผล ภู่สมบุญ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
 4. นายประดิษฐ์ วัชระดนัย กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
 5. นายณรงค์ จันทะธรรม กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
 7. นายวณิชย์ อ่วมศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
 8. นายธีระ ณ วังขนาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
 9. นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจหรือบริการ
 10. นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจหรือบริการ
 11. นายนิยม ไวยรัชพานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรและประมง
 12. นายบำเพ็ญ เขียวหวาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรและประมง
 13. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 14. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังหรือการลงทุน
 15. นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนากำลังคน
 16. ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ
 17. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ
 18. นายอดิศร สินประสงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาคเอกชน
 19. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
 20. นางศิริพรรณ ชุมนุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินคุณภาพ
  การศึกษา
 21. นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: