“คลัง จับมือ ศธ.” ส่งเสริมการออม นำร่องนักเรียน สพฐ. อายุ 15 ปีขึ้นไป พร้อมขยายต่อครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศ

“คลัง จับมือ ศธ.” ส่งเสริมความรู้การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ นำร่องกลุ่มนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อายุ 15 ปีขึ้นไป วางแผนการออมเพื่ออนาคต พร้อมขยายต่อครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศ

(3 มีนาคม 2564) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. สำหรับผู้บริหารระดับสูง ในสังกัด สพฐ. เพื่อมุ่งวางรากฐานด้านการออมให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้สมัครเป็นสมาชิก กอช. ครอบคลุมทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ

โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ร่วมมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวของประชาชนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตหลังเกษียณในระดับพื้นฐาน

กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ซึ่งในปีนี้ กอช. ได้เร่งเดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวางแผนออมเงินกับ กอช. ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยความร่วมมือกับ ศธ. ในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายใต้สังกัด สพฐ. ได้รู้จักการออมเงินเพื่ออนาคต และสมัครเป็นสมาชิก กอช. รวมถึงออกแบบการเรียนรู้ด้านการวางแผนทางการเงินผ่านวิชาเรียน เพื่อวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงให้แก่อนาคตของชาติ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทาง สพฐ. ได้ร่วมกับ กอช. อบรมให้ความรู้ด้านวางแผนการออมเงินแก่ผู้อำนวยการ ครู และอาจารย์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 119 โรงเรียน และปีนี้จะดำเนินการต่อให้ครอบคลุม สพม. ทุกเขต เพื่อจะนำไปขยายผลการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีการวางแผนออมเงินเพื่ออนาคตและสมัครเป็นสมาชิก กอช. ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ศธ.ได้มีการสอนเกี่ยวกับการออมอยู่แล้วในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา จึงจะนำมาขับเคลื่อนเชิงรุกในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น การขายขนมจากชมรมคหกรรม การขายผลงานสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มนักเรียน เป็นต้น สร้างความตระหนักถึงการออมและเข้าใจค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้เรื่องการเงินนี้ ทาง ศธ.จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนสังกัด สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สซ.) และทุกสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของ ศธ. ต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สล้างสิงห์ /ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: