รองปลัด ศธ. “วีระ” ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาาขั้นพื้นฐาน อาคาร 5 ชั้น 9

นายวีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดทำแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย 6 แนวทาง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน คือ

  • กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย
  • กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ การน้อมนำแนวพระราชดำริและผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปขับเคลื่อนและขยายผลสู่ประชาชนทุกภาคส่วน
  • กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน และกลไกการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
  • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ การเสริมสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อสังคมไทยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democratic Form of Government with the King as Head of State) รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระหากษัตริย์ และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนและสังคมไทย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการประสานประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน

โชติรส บุญฉิม / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: