เสมา 2 มอบโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

(18 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 90 รางวัล ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระตับนานาชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) ณ หอประชุมคุรุสภา

ลิงก์รวมภาพพิธี

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม เพื่อนำมาเป็นเครื่องกำกับการใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม การบริหารการศึกษาจึงมีความสำคัญต่อผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบและประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการปฏิรูปการศึกษาของคนในประเทศให้เป็นคนเก่ง คนดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของผู้ที่เข้ารับรางวัลดีเด่นทุกคน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า ขอให้ครู อาจารย์ ผู้บริหาร มีความกล้าคิดสิ่งใหม่ และมีความมั่นใจในการทำหน้าที่ เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างความรู้กับผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ

สำหรับผู้เข้ารับโล่รางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จำนวน 18 รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 26 รางวัล ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาตีเด่น จำนวน 10 รางวัล และอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น จำนวน 33 รางวัล รวมทั้งสิ้น 90 รางวัล

อิชยา กัปปา /สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: