มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2564 เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ก้าวต่อไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” จัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2564 เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการศึกษาไทย

กรุงเทพฯ 26 มีนาคม 2564 – ผนึกกำลังก้าวเดินต่อเนื่อง… มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สอดรับนิว นอร์มัล

นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนซีอีโอ คณะผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งเพื่อสานต่อภารกิจ พร้อมหารือและวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ได้แก่ การเก็บข้อมูลสมุดพกดิจิทัลในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ทั่วประเทศ ปรับเกณฑ์การวัด School Grading ให้ท้าทายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding) ระยะที่ 2

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าสร้างบุคลากรด้านไอซีที เปิดรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ภาครัฐ รุ่นที่ 2 อีกทั้งนำโมเดลองค์ความรู้ของแต่ละองค์กรเอกชนและพันธมิตร มาขยายผลและแบ่งปันสู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผลักดันการระดมทุนในโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ตลอดจนมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย

ในปี 2563 มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับการจัดการการศึกษาในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี จากโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 5,567 แห่ง มีนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 1 ล้านคน พร้อมขยายความร่วมมือจาก 12 องค์กรเอกชนชั้นนำผู้ร่วมก่อตั้ง กับ 32เครือข่ายพันธมิตรใหม่  รวมเป็น 44 องค์กร โดยมีผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา สอดคล้องตาม 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

 1. การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส (Transparency)
  – จัดเก็บข้อมูลและประเมินคุณภาพโรงเรียน ผ่านระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการโรงเรียน (School Management System) ที่ช่วยให้การบริหารจัดการสถานศึกษาทั่วประเทศมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการวัดผลอย่างโปร่งใส ซึ่งภาครัฐ เตรียมพร้อมขยายผลสู่ 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
  – พัฒนาระบบและทดลองจัดเก็บข้อมูลสมุดพกดิจิทัล (Student Report Card) ในโรงเรียนนำร่อง คอนเน็กซ์อีดี เพื่อให้นักเรียนรายบุคคลได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างตรงจุด ตามความถนัด
 2. กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Market Mechanism)
  – เปิดตัวระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายระดมทุน 4 ล้านบาท (ในระยะที่ 1) ซึ่งมียอดบริจาคแล้วประมาณ 80%
  – สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ โดยได้จัดตั้ง 4 คณะทำงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ อันประกอบไปด้วย 1. คณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. คณะกรรมการคัดกรองและติดตามผล Crowdfunding  3. ทีมงานวิจัยภาครัฐเพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้ และ 4. คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์
  – ได้รับการรับรองจากผลงานวิจัย ทั้งระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และระดับเอเชีย จาก Centre for Asia Philanthropy and Society (CAPS) ที่ยกให้ CONNEXT ED เป็นตัวอย่างของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
  – นำเสนอเล่มพิมพ์เขียว “ข้อเสนอ 9 แนวทางการพัฒนาตาม 5 ยุทธศาสตร์มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” ต่อกระทรวงศึกษาธิการ
 3. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers)
  – โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 143 โรงเรียน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
  – สร้าง ICT Talent รวม 700 คน แบ่งเป็น ภาครัฐ 500 คน และภาคเอกชน 200 คน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครูและนักเรียน ในกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
 4. เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)
  – ถอดบทเรียน พร้อมส่งมอบ 17 โมเดลองค์ความรู้จากภาคเอกชนให้แก่ภาครัฐ เพื่อนำไปขยายผลและพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป
  – รวบรวมองค์ความรู้จากภาคเอกชนและพันธมิตร (Knowledge Sharing Hub) และสร้างคลังฐานข้อมูลบน เว็บไซต์ connexted.org เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนกว่า 1 ล้านคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 5. การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures)
  – ต่อยอดโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ที่ได้มอบ 5,000 เครื่อง พร้อมหลักสูตรอบรมให้แก่โรงเรียนนำร่อง ใน 17 จังหวัด เข้าสู่การระดมทุนผ่านระบบ Crowdfunding  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โน้ตบุ๊กให้แก่ครูและนักเรียนในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น

การประชุมสามัญ ประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีองค์ประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย

 • องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (กลาง – แถวบน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ได้แก่
  – พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ (ซ้ายสุด แถวที่ 2 จากบน)
  – ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  (ที่ 2 จากซ้าย – แถวที่ 2 จากบน)
 • คณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม ได้แก่
  – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (ที่ 2 จากซ้าย –  แถวบน)
  – นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ซ้ายสุด – แถวบน)
  – นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล (ที่ 2 จากขวา – แถวที่ 2 จากบน)
  – ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส (ที่ 2 จากขวา – แถวบน)
  – ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ (ขวาสุด – แถวบน)
  – ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  นักวางยุทธศาสตร์ (ขวาสุด – แถวที่ 2 จากบน)
 • ประธานกรรมการมูลนิธิ
  – นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (กลาง – แถวที่ 3 จากบน)
 • คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
  – นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา – แถวที่ 3 จากบน)
  – นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (กลาง – แถวที่ 5 จากบน)
  – นายพิชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล (ซ้ายสุด – แถวที่ 3 จากบน)
  – นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ (ซ้ายสุด – แถวที่ 4 จากบน)
  – นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) (กลาง – แถวที่ 4 จากบน)
  – นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ (ขวาสุด – แถวที่ 4 จากบน)
  – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปตท. (ที่ 2 จากขวา – แถวที่ 4 จากบน)
  – นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี (ที่ 2 จากซ้าย – แถวที่ 4 จากบน)
  – นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ขวาสุด – แถวที่ 3 จากบน)
  – นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป (ที่ 2 จากซ้าย – แถวที่ 3 จากบน)
  – นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ซ้ายสุด – แถวที่ 5 จากบน)
  – นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy (ขวาสุด – แถวที่ 5 จากบน)

ทั้งนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ต่อยอดมาจากโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ในปี 2559  โดยการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วนหลัก ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่ง 12 องค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ล่าสุด มีเครือข่ายพันธมิตรใหม่เข้าร่วมโครงการอีก 32 องค์กร รวมเป็น 44 องค์กร ได้แก่ บจ. เอ.พี. ฮอนด้า บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บมจ. บ้านปู บมจ. บีอีซี เวิลด์ บจ. เบอร์แทรม (1958) บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) บจ. เอดู พาร์ค โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บจ. โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) บจ. เควี อิเล็กทรอนิกส์ บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่น บจ. แม็คเอ็ดดูเคชั่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  บจ. เอส เค โพลีเมอร์ บจ. สลิงชอท กรุ๊ป บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้ โลตัส) บจ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และบจ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บจ. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) บจ. แอมิตี  บมจ. บี.กริม เพาเวอร์  บมจ. ซี.พี.แลนด์ บจ. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บมจ. สยามแม็คโคร บจ. โพรนาลิตี้ บมจ. สมิติเวช กลุ่มธุรกิจ ทีซีพี บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ และบมจ. วีจีไอ

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โทร. 02-069-2101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@truecorp.co.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: