ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 3/2564

(24 มีนาคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ สรุปดังนี้

อนุมัติหลักการ (ร่าง) การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของโรงเรียนเอกชน

ที่ประชุมอนุมัติหลักการ (ร่าง) ประกาศ ศธ. เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน

เนื่องจากโรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่จัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า อีกทั้งมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในบางรายการซ้ำซ้อนกันจนเป็นภาระแก่ผู้ปกครองมากเกินไป รวมทั้งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการคืนเงินไว้ในประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฯ ประกอบกับ สช.ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศได้

สช. จึงเห็นสมควรจัดทำประกาศ ฯ ให้เป็นไปในแนวทางที่กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนกำหนด โดยมิให้เป็นการแสวงหากำไรเกินควรหรือเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ดังนี้

 • โรงเรียนต้องจัดทำประกาศรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น และผลตอบแทนอันไม่มีลักษณะแสวงหากำไรอันเกินควร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เสนอ เลขาธิการ กช. ลงนามรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเปิดภาคเรียนแรกของทุกปีการศึกษา ก่อนเผยแพร่หรือปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยในโรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองทุกคนทราบล่วงหน้า และนำประกาศ ฯ ทั้งภาษาอังกฤษและไทยเข้าระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วย
 • ให้โรงเรียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ไม่เกินส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายรายหัวภาครัฐ และเงินที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ เว้นแต่โรงเรียนใดไม่ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามรายการที่ประกาศไว้
 • การประกาศรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น โรงเรียนต้องกำหนดเงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นไว้ในประกาศทุกครั้ง โดยการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวโรงเรียนต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมของเงื่อนไขแก่ผู้ปกครองและนักเรียนมาเป็นอันดับแรก

เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. เพื่อให้การบริหารจัดการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลเกิดประสิทธิภาพ มีความชัดเจน และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น สช. จึงได้ยกร่างระเบียบฯ และได้นำเสนอคณะอนุกรรมการ ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว มีสาระสาคัญประกอบด้วย

 • ปรับปรุงวิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน เกี่ยวกับการกำหนดให้โรงเรียนส่งเอกสารจากเดิมวันที่ 3 ของเดือนที่ขอเบิก เป็นวันที่ 5 ของเดือนที่ขอเบิก
 • ห้องเรียนพิเศษที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นอยู่ในข่ายต้องห้ามรับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากภาครัฐ
 • สช.จะจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเข้าบัญชีของโรงเรียนโดยตรง
 • โรงเรียนที่จัดตั้งใหม่และขอรับเงินอุดหนุนรายใหม่ ต้องส่งคำขอภายในวันที่ 10 มิ.ย. ถึงจะมีสิทธิรับอุดหนุนในปีการศึกษาถัดไป แต่ถ้าหากหลังจากนั้นจะต้องรอรับอุดหนุนสองปีการศึกษาถัดไป

รายงานข้อมูลจำนวนโรงเรียนเอกชน เดือนมีนาคม 2564

ที่ประชุมรับทราบ รายงานข้อมูลจำนวนโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ทั้งในระบบและนอกระบบทั้งสิ้น 11,713 โรง ดังนี้

 • โรงเรียนในระบบ 3,982 โรง (จัดตั้งใหม่ 6 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 2 โรง, เลิกกิจการ 1 โรง)
  – ประเภทสามัญศึกษา 3,761 โรง (จัดตั้งใหม่ 6 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 2 โรง)
  – ประเภทนานาชาติ 221 โรง (เลิกกิจการ 1 โรง)
 • โรงเรียนนอกระบบ 7,731 โรง (จัดตั้งใหม่ 17 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 1 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 29 โรง, เลิกกิจการ 22 โรง
  – ประเภทสอนศาสนา 167 โรง
  – ประเภทศิลปะและกีฬา 578 โรง (จัดตั้งใหม่ 4 โรง)
  – ประเภทวิชาชีพ 2,120 โรง (จัดตั้งใหม่ 3 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 16 โรง, เลิกกิจการ 13 โรง)
  – ประเภทกวดวิชา 1,953 โรง (จัดตั้งใหม่ 6 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 1 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 9 โรง, เลิกกิจการ 9 โรง)
  – ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 254 โรง (จัดตั้งใหม่ 3 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 4 โรง)
  – สถาบันศึกษาปอเนาะ 521 โรง
  – ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 2,138 โรง (จัดตั้งใหม่ 1 โรง)

รายงานผลสถานะกองทุนสงเคราะห์

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลสถานะของกองทุนสงเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการ

 • เดือนมกราคม 2564 (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564)
  รายรับ 41 ล้านบาทเศษ
  รายจ่าย 43 ล้านบาทเศษ
  รายรับต่ำกว่ารายจ่าย 1.8 ล้านบาทเศษ
 • ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564)
  รายรับ 136 ล้านบาทเศษ
  รายจ่าย 139 ล้านบาทเศษรายรับต่ำกว่ารายจ่าย 3.9 ล้านบาทเศษ

การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ สกศ., นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช., ผู้แทน กอศ. ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชนซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: