ทีมประชาสัมพันธ์ หารือกับทีมโฆษก ศธ.เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สื่อสารด้วยข้อเท็จจริง แก้ปัญหาได้ทันท่วงที

ทีมประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประชุมครั้งแรกกับทีมโฆษก ศธ. เพื่อหารือแนวทางการทำงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Public Relations) มุ่งหวังให้สื่อสารกับสังคมด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมแก้ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนนักศึกษา ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ได้ทันท่วงที

(23 มีนาคม 2564) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. ในฐานะโฆษก ศธ. (ฝ่ายข้าราชการประจำ) พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษก ศธ. (ฝ่ายการเมือง), นายชยพงศ์ สายฟ้า รองโฆษก ศธ. (ฝ่ายการเมือง) และนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการ/หัวหน้า/ผู้แทนทีมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานใน ศธ. เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า ได้เชิญทีมประชาสัมพันธ์ของ 10 หน่วยงานในสังกัดและในกำกับ คือ สำนักงานปลัดกระทรวง, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานเลขาธิภารสภาการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงาน กศน., สำนักงาน ก.ค.ศ., สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงาน สกสค. มาหารือการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกัน เพื่อต้องการให้ทุกหน่วยงานเกิดมิติการทำงานเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน จะมีการรวมพลังชี้แจง ให้ข้อมูล หรือสื่อสารข้อเท็จจริงที่ถูกต้องรวดเร็วต่อสังคมได้อย่างไร

นอกจากนี้ ได้หารือถึงประเด็นการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน การจัดให้มีจุดแถลงข่าว (Press Center) ของกระทรวงที่เหมาะสม ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ภายในอาคารราชวัลลภ

ที่สำคัญคือ รูปแบบการทำงานระหว่างทีม Digital PR MOE กับทีมโฆษก ศธ. จะต้องรวดเร็วในการสื่อสาร ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยที่จะให้มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการรวมพลังของหัวหน้างานด้านประชาสัมพันธ์ และอาจจะมีศูนย์ปฏิบัติการโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอนิเตอร์ข่าวด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นประจำวัน หากมีผลกระทบเกิดขึ้น จะได้สื่อสารกับสังคมได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ หรือลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กล่าวว่า ฝากเรื่องบูรณาการทำงานให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีพลัง โดยโฆษก ศธ. ฝ่ายการเมือง จะนำเสนอและสื่อสารเชิงนโยบายและเชิงกระแสสังคมเป็นหลัก โดยที่หน่วยงานต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถสื่อสารกับสังคมได้ทันต่อสถานการณ์ สำหรับช่องทางการสื่อสาร ฝากให้หน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มน้ำหนักทางช่องทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น เพราะเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่มสารนิเทศ) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและดำเนินการร่างองค์ประกอบและหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: