ครม.เห็นชอบการดำเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567

(23 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบดำเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,654.98 ล้านบาท เพื่อผลิตครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีคุณภาพสูง แก้ปัญหาขาดแคลน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,654.98 ล้านบาท โดยให้ ศธ. พิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคม แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา การพัฒนาประเทศ และแผนความต้องการบรรจุข้าราชการครูในแต่ละปี คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็น รวมทั้งให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการโดยเปรียบเทียบกับโครงการจัดสรรทุนที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

  1. โครงการ สควค. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถสูงให้เป็นผู้นำทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาดังกล่าวทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจากการดำเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 ช่วงแรก สามารถผลิตบัณฑิตทุน สควค. ได้จำนวน 4,568 คน และผลิตบัณฑิตทางการศึกษาระดับปริญญาเอกได้จำนวน 95 คน ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนอยู่ในคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และเป็นนักวิชาการในหน่วยงานทางการศึกษา และในระยะที่ 3 ช่วงที่สอง สามารถผลิตบัณฑิตโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ได้จำนวน 1,012 คน จากเป้าหมาย 3,480 คน และในจำนวนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกรับทุน Super Premium จำนวน 51 คน ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับทุนอยู่ระหว่างขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวและศึกษาต่างประเทศด้วยทุน Super Premium รวมจำนวน 143 คน สำเร็จการศึกษาแต่ไม่ผ่านเงื่อนไขทุน จำนวน 17 คน พ้นสภาพ ลาออกจากโครงการ จำนวน 23 คน และได้รับบรรจุเข้ารับข้าราชการครู จำนวน 829 คน ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น มีผู้เรียนน้อย ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพครูเพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจำนวนน้อย ความไม่พร้อมด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ผู้รับทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี เป็นต้น โดยตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีที่ผ่านมา สสวท. ได้ผลิตบัณฑิตโครงการ สควค. ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน 5,397 คน
  2. เพื่อให้การสร้างบุคลากรครูคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่อง สสวท. จึงปรับการดำเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2566) เป็นการดำเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 – 2567) เพื่อให้สอดรับกับปีที่ดำเนินการ รวมทั้งนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. สพฐ. เป็นต้น มาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ด้วยแล้ว โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้
ประเด็นสาระสำคัญ
วัตถุประสงค์ผลิตครูระดับปริญญาโทที่มีความสามารถพิเศษวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
รูปแบบ และการสรรหาผู้รับทุน(1) ประเภทที่ 1 ทุนระดับปริญญาตรี – โท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ ศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ) ให้ความเห็นชอบ และศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครูที่มีหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครูและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ เพื่อสร้างครูใหม่เข้าระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 – 2573 (2) ประเภทที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ ศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครูที่มีหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครู และ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ เพื่อสร้างครูใหม่เข้าระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 – 2573
จำนวนทุนการศึกษาต่อปี*(1) ทุนระดับปริญญาตรี – โท จำนวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุน 6 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 – 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2573 (2) ทุนระดับปริญญาโท จำนวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุน 2 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 – 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2569
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว**)(1) ปริญญาตรี (4 ปี) 826,200 บาทต่อคน (รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว 9,400 บาท/เดือน) (2) ปริญญาโท (2 ปี) 734,800 บาทต่อคน (รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10,700 บาท/เดือน)
เงื่อนไขการชดใช้ทุนเป็นเงิน และเวลาการปฏิบัติงาน ตอบแทนทุน***(1) การชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา นับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุนในหน่วยงานที่กำหนดเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา (2) การชดใช้ทุนเป็นเงิน ผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการรับทุนการศึกษาหรือขอลาออกจากทุนจะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนและหรือเงินอื่นใดที่ได้รับไปทั้งหมด
รูปแบบและหน่วยปฏิบัติงาน ตอบแทนทุนบรรจุให้กับสถานศึกษาทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 – 2 อัตรา เพื่อกระจายครูเก่งให้กับสถานศึกษาทุกแห่งที่มีความขาดแคลนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือในสถานศึกษาที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ หรือคณะกรรมการอำนวยการบริหารงานโครงการ สควค. ให้ความเห็นชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวผู้รับทุนโครงการ สควค. ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศไทย (หลักสูตรภาษาไทย) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

3. การดำเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 – 2567) มีแผนการดำเนินงาน 10 ปี ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,654.98 ล้านบาท แบ่งได้ ดังนี้

ประเภทรายจ่ายประมาณการค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
1. ทุนการศึกษา (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)     1.1 ระดับปริญญาตรี – โท  1.2 ระดับปริญญาโท1,377.48   936.60 440.88
2. งบดำเนินการ เช่น งบบริหารงานของสถาบันร่วมผลิต และ สสวท. เป็นต้น277.50
รวมทั้งสิ้น1,644.98

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: