ปลัด ศธ.ปิดประชุม ศธ.สัญจร และมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูเอกชนที่ทำงานครบ 30 ปี ที่เชียงใหม่

ปลัด ศธ. เป็นประธานปิดโครงการศึกษาธิการสัญจร และเป็นประธานมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูเอกชนที่ทำงานครบ 30 ปี ที่ รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ภาคเช้า ปิดโครงการ ศธ.สัญจร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนกลาง ร่วมการประชุม รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด และนำเสนอสรุปปัญหาอุปสรรค การขับเคลื่อนตามนโยบายการศึกษาในระดับภาค และรายจังหวัดของ 4 จังหวัดในพื้นที่ คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน และปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่

ปลัด ศธ. กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) มีบทบาท ภารกิจ และอํานาจหน้าที่ เกี่ยวกับการส่งเสริม กํากับดูแลการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการศึกษาให้เป็นรูปธรรม ซึ่งนโยบายสําคัญเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ระดับจังหวัด เป็นการดําเนินงานบูรณาการของหลายหน่วยงานสังกัด ศธ.ในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด

จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจรูปแบบการทํางาน และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคร่วมกันระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค ทำให้เกิดการประชุม ศธ.สัญจรขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารในส่วนกลาง และภูมิภาค ได้ร่วมรับฟังผลการดําเนินงาน สภาพ ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน

จากการรับฟังการรายงานการบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ทำให้พบว่าปัญหาใหญ่ที่สำคัญไม่แพ้การจัดการศึกษา คือ การขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เบื้องต้นนั้นในพื้นที่ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูพนักงานราชการ และครูอัตราจ้างชั่วคราว ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ โดยการตัดโอนตำแหน่งไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ รวมทั้งดำเนินการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูไปกำหนดใหม่ ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ รวมทั้งปรับลดตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ของโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งข้าราชการครูสายผู้สอน ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์

ทั้งนี้ จะมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ประสานงานทุกภาคส่วนการศึกษาในแต่ละพื้นที่ และตนเองจะรับไปหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะตกผลึกเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเร่งด่วนที่สุด

จากนโยบายอดีต รมว.ศธ. มีแนวทางพัฒนาโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ สร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน, ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และเพิ่มคุณภาพให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร แต่ ศธ.ได้ดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาคืบหน้ากว่า 70% แล้ว ถือเป็นการปรับองคาพยพของ ศธ.ครั้งใหญ่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไข มั่นใจว่าผู้บริหารทุกระดับในสังกัด ศธ.จะร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าไปได้ ถึงแม้จะมาจากสายบังคับบัญชาที่ต่างกัน โดยการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการศึกษาไทยมาเป็นอันดับแรก

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ภาคบ่าย มอบเข็มทองคำครูเอกชนเชียงใหม่ที่ทำงานครบ 30 ปี

ปลัด ศธ. พร้อมด้วยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ.และโฆษก ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ., นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15, นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2, นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ศธ. เดินทางไปโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ถ.เจริญประเทศ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีเชิดชูเกียรติครู สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ โดยนางพรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่, มล.นิศามณี ผลธัญญา อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและร่วมพิธี

ในการนี้ ปลัด ศธ.ได้เป็นประธานมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูที่ทำงานครบ 30 ปี จำนวน 34 คน โล่เงินเชิดชูเกียรติครูปฐมวัยที่ทำงานครบ 20 ปี จำนวน 11 คน และครูปฐมวัยที่ทำงานครบ 10 ปี จำนวน 26 คน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ปกรณ์ เรืองยื่ง / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: