ครูโอ๊ะเยี่ยม “ค่ายลูกเสือศรีสะเกษ” ชูจิตอาสา รวมหัวใจช่วยกันขับเคลื่อนกิจการงานลูกเสือ

ครูโอ๊ะเยี่ยม “ค่ายลูกเสือศรีสะเกษ” ชูจิตอาสา รวมหัวใจช่วยกันขับเคลื่อนกิจการ-งานลูกเสือ ลั่นพร้อมทำนุบำรุงค่าย รองรับการพัฒนาคน กำชับยึดความปลอดภัยของลูกหลานเป็นหลัก

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ณ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โดยนายอนุรักษ์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ว่าที่ร้อยตรี สมปอง วิมาโร ผอ.ส่วนค่าย สลช. ตลอดจน นายสมยศ พรหมจันทร์ ผอ.ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ วิทยากร และบุคลากรลูกเสือ ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นความตั้งใจมาตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งค่ายลูกเสือ ที่ดำเนินกิจการค่ายลูกเสือ และสร้างอรรถประโยชน์ในพื้นที่หลายประการ ทั้งการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการช่วยเหลือสังคม และการบำเพ็ญประโยชน์ การทดสอบพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาของหน่วยงานรัฐและเอกชน และเป็นศูนย์ประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนลูกเสือด้วย

นอกจากนี้ จังหวัดศรีสะเกษ​ยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 จังหวัด ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพด้านการศึกษาในพื้นที่ นำมาเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดเองด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนวิทยากรทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีจิตอาสาและรวมหัวใจช่วยกันขับเคลื่อนกิจการและงานลูกเสือ เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เพียบพร้อม ทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคุณภาพของคนในชาติทุกระดับ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ครูโอ๊ะ ยินดีที่จะสนับสนุนการทำนุบำรุงค่ายลูกเสือแห่งนี้ ซึ่งมีจุดเด่นด้วยขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม ต้องปรับปรุงให้พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมค่ายและการให้บริการประชาชนต่อไป และขอฝากให้ทุกฝ่ายดำเนินกิจกรรมค่ายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ยึดความปลอดภัยของลูกหลานเป็นหลัก ควรมีการทบทวนระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ให้ทันสมัย จัดอบรมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรอบด้าน เพื่อวางแนวทางและระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก ทั้งจากกิจกรรมค่ายพักแรม การใช้บริการค่ายลูกเสือ ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ และค่ายลูกเสือของรัฐ ที่มีอยู่ 133 แห่งทั่วประเทศด้วย

ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) เป็นหนึ่งในจำนวนค่ายลูกเสือของรัฐ ที่มีอยู่ 133 แห่ง โดยในปัจจุบัน เป็นเสมือนห้องปฏิบัติการของลูกเสือ ในการฝึกอบรมตามวิธีการของลูกเสือ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งสามารถส่งเสริมให้มีบริการจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายด้วย ทั้งนี้ ความสําเร็จในการดำเนินงานของค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ส่งผลให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน ในการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา กศน.” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
19/3/2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: