ปลัด ศธ.นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ ‘กระทรวงศึกษาธิการสัญจร’ ครั้งแรก ที่เชียงใหม่-ลำพูน

กระทรวงศึกษาธิการสัญจร ครั้งแรก โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ลำพูน-ลำปาง) ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 “สุภัทร จำปาทอง” ปลัด ศธ. นำทีมผู้บริหารส่วนกลางลงพื้นที่วันแรก 4 สาย ที่เชียงใหม่และลำพูน ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ทั้งโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ที่ อ.ฮอด โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่ อ.จอมทอง อ.แม่วาง และ อ.ป่าซาง

1 ปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” เยี่ยมชม รร.ฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สังกัด สพม.เชียงใหม่ (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)

ปลัด ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เป็น 1 ใน 3 รูปแบบหลัก ที่ ศธ.วางแนวทางที่จะต่อยอดการใช้พื้นที่โรงเรียนบางส่วนในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน ทั้งการเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก การสร้างชุมชนครูหรือหอพักสำหรับครูและข้าราชการในพื้นที่ รวมทั้งการจัดพื้นที่สำหรับพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด

ซึ่งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกโรงเรียนทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว จำนวน 349 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 183 แห่ง 2) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 77 แห่ง 3) โรงเรียน Stand Alone 89 แห่ง เพื่อเสนอของบประมาณพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว

ในขณะเดียวกัน ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องที่สามารถเป็นต้นแบบ แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค จำนวน 15 โรงเรียน โดยให้แต่ละโรงเรียนเขียนโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้น เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ.2564 ภายใต้กรอบวงเงินโรงเรียนละไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่วนโรงเรียนอีกจำนวน 334 โรงเรียน จะได้รับงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนละไม่เกิน 400,000 บาท

สำหรับโรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด และโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา เป็น 2 โรงเรียน ที่คณะกรรมการฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน จะพิจารณาเพื่อเสนอ ศธ.ในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ให้เหลือ 1 แห่ง โดยพิจารณาจากการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา แผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและความเหมาะสม รองรับโรงเรียนประถมศึกษา เก็บนักเรียนขยายโอกาส ดึงนักเรียนโรงเรียนแข่งขันสูงกลับคืนสู่ชุมชน โดยต้องมีเส้นทางการสัญจรที่สะดวก มีพื้นที่ขนาดโรงเรียนที่จะขยายการเติบโตได้ในอนาคต ซึ่งโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองทั้ง 77 แห่ง จะได้รับงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่เกินแห่งละ 25 ล้านบาท

จากการเยี่ยมชมโรงเรียนในวันนี้ พร้อมกับนายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ., นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15, นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ทำให้เห็นว่าโรงเรียนมีสภาพความพร้อมในด้านสภาพภูมิศาสตร์ เพราะเป็นจุดที่อำเภอโดยรอบ คือ จอมทอง ดอยเต่า อมก๋อย และแม่แจ่ม สามารถเข้ามาได้สะดวก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 115 ไร่ ซึ่งมากพอสำหรับรองรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มีหอพักนอนของนักเรียนชาย-หญิง ไว้บริการนักเรียนที่อยู่ห่างไกล และเดินทางยากลำบากเข้ามาพักอาศัย ซึ่งหอพักนอนเดิมมีอายุการใช้งานหลายสิบปี แม้โครงสร้างจะมั่นคงแข็งแรง แต่ก็ต้องระวังการนำ Function มาใส่ไว้ในอาคารเพื่อไม่ให้หนักเกินไป ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความสำคัญลำดับแรก ๆ ของโรงเรียน และการขอเสนอของบประมาณก่อสร้างหอพักนอน ก็ต้องคำนึงถึงการออกแบบให้น่าอยู่ ถูกใจคนรุ่นใหม่ รวมทั้งเรื่องแหล่งน้ำของโรงเรียน ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ด้วย

นอกจากนี้ ได้ให้ข้อแนะนำถึงจำนวนเด็กที่จะเข้าเรียนชั้น ป.1 ในปีนี้จะลดลงอย่างมาก เท่ากับตัวป้อนเข้าเรียนชั้น ป.1 จะหายไป 4 หมื่นคนในปีนี้ และจะกระทบต่อโรงเรียนประถมฯ ไปหลายปี จากนั้นจะส่งผลต่อโรงเรียนมัธยมฯ เช่นกัน จึงขอให้วางแผนการบริหารจัดการในระยะยาวไว้ด้วย

ปลัด ศธ.กล่าวย้ำว่า การมาเยี่ยมชมครั้งนี้ ทำให้ผู้บริหารส่วนกลางได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกันกับผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งต่างได้ไอเดียกลับไปช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นายระวี คงภาษี ผอ.รร.ฮอดพิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนมีจำนวนนักเรียน ม.ต้น 487 คน 14 ห้องเรียน, ม.ปลาย 586 คน 19 ห้องเรียน รวม 1.073 คน มีข้าราชการครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 73 คน ได้จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จำนวน 24.8 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม อาคารแบบหอนอน บ้านพักครู บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ปกรณ์ เรืองยิ่ง / ภาพ

2 ผู้ตรวจราชการ ศธ.” ทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม” ติดตามการดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษา รร.ศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน)

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม กล่าวว่า จากการได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนศรีจอมทองมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียนหลัก เพื่อจะให้โรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ พื้นที่ของโรงเรียนที่มีความเหมาะสม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีภาคีเครือข่าย ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนมีการจัดการศึกษาตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ทำให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนจำนวนมาก และหากการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนมีคุณภาพของชุมชน มั่นใจว่าจะสามารถจะดึงนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายเข้ามาเรียนได้

ปัจจุบันโรงเรียนศรีจอมทอง มีนักเรียน จำนวน 1,681 คน จัดการเรียนการสอน จำนวน 53 ห้องเรียน ห้องเรียนที่มีอยู่จริงจำนวน 60 ห้องเรียน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการ ซึ่งตามเกณฑ์ห้องเรียนที่ สพฐ.กำหนด คือ 75 ห้องเรียน จึงยังขาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอีกจำนวน 15 ห้องเรียน

ดังนั้น หากจะพัฒนาโรงเรียนศรีจอมทองให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อรองรับนักเรียนและบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

3 ศึกษาธิการ​ภาค 10 “พิเชฐ โพธิ์ภักดี” เยี่ยมชม รร.บ้านกาด (เขมวังส์ราษฎร์รังสฤษฏิ์) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 4 (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน)

นายบัญชา อินใจ ผอ.โรงเรียน​บ้านกาด (เขมวังส์ราษฎร์​รังสฤษฏ์)​ กล่าวว่า โรงเรียน​เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 จนถึงระดับ ป.6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 314 คน มึโรงเรียนมาเรียนร่วมจำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสันโป่ง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม และโรงเรียนไตรมิตรวิทยา โดยมีกระบวนการพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยบันได 6 ขั้น คือ การสร้างความตระหนัก ใช้หลักธรรมาภิบาล ประสานความคิด ผูกจิตวิสัยทัศน์ ขจัดปัญหา พัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนน่าอยู่ มีความร่มรื่นสวยงาม เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพ สามารถ​จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวิจัยในห้องเรียน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างนักเรียนที่ดี เก่ง ฉลาด โดยได้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับด้านคุณธรรม ได้แก่ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 8 และในปีการศึกษา 2563 ได้เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นเมือง ศิลปะพื้นบ้านร่วมกับชุมชน ตลอดจนมุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ เป็น​ต้น

นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.​เชียงใหม่​ เขต 4 กล่าวถึงความพร้อมในการจัดตั้งเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนว่า โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฎร์​รังสฤษฏ์) มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม จำนวน 53 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา สามารถรองรับในการจัดสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบได้อย่างเพียงพอ ทำเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในจุดศูนย์กลางของอำเภอแม่วาง ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงสามารถเดินทางไปกลับได้อย่างสะดวก โดยความร่วมมือของชุมชน

ทั้งนี้ จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอแม่วาง ได้มีมติคัดเลือกโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ราษฎร์​รังสฤษฏ์) ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร โรงเรียนบ้านพันตน โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง โรงเรียนวัดทุ่งศาลา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว และโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ซึ่ง​หากมีการจัดตั้งโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจะมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 898 คน ผู้บริหาร 6 คน ครู 49 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวชื่นชม​การบริหาร​จัดการของโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ราษฎร์​รังสฤษฏ์) ที่มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง​ตามแนวทาง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)​ ส่งผล​ให้นักเรียน​มีความพร้อม​หลากหลาย​ด้าน และแสดงออก​ถึงความตั้งใจในการพัฒนา​ศักยภาพ​อย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการพัฒนา​ประสิทธิภาพ​การเป็นโรงเรียนคุณภาพ​ของ​ชุมชน โดยการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนให้ชัดเจนว่าจะสร้าง​จุดเด่น​ของโรงเรีย​นในทิศทางใด ซึ่งอาจไปดูงานของโรงเรียนนานาชาติ​เพื่อขยายวิสัยทัศน์​เพิ่มเติม​

รวมถึงขอให้ผู้บริหาร​และครูตระหนัก​อยู่เสมอว่า พ่อแม่รักลูกดังแก้วตาดวงใจ การให้เด็กมาโรงเรียน​อยู่ในความรับผิดชอบ​ของครูคือความไว้ใจอย่างสูงสุด ครู​จึงต้องดูแล​เด็กอย่างดีโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ร่วมกันสร้างให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม​ติดตัวไปตลอดชีวิต เป็นนักเรียนแถวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่​ให้ได้ ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้บริหาร​เร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง​และชุมชนอย่างถูกต้อง​ในการมาเรียนร่วมกันโดยปราศจากอคติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง รวมถึงขอความร่วมมือภาค​องค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ด้านการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง​ของโรงเรียนเครือ​ข่ายในพื้นที่ด้วย

ปารัชญ์ ไชย​เวช ​/ สรุป​
สมประสงค์​ ชาหารเวียง / ถ่ายภาพ

4 รองปลัด ศธ. “วีระ แข็งกสิการ” เยี่ยมชม รร.วัดนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สังกัด สพป. ลำพูน เขต 1 (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน)

นายวีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า ศธ.มีนโยบายจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนทุกด้าน ใน 3 รูปแบบ คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ทั้งด้านกายภาพที่สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักที่ให้โรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ พื้นที่ของโรงเรียนที่มีความเหมาะสม  มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมสะดวกสบาย ด้านผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตระหนักให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านภาคีเครือข่าย ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี

การลงพื้นที่ศึกษาธิการสัญจรจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องบริบท ความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นตามนโยบาย และแนวทาง ปัญหาอุปสรรค มาออกเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติในการดําเนินงานของ สป.ศธ.

การศึกษาของไทย เป็นการศึกษาเชิงพลวัต อยู่กับความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่มีสิ่งไหนดีที่สุด ไม่มีสิ่งไหนแย่ที่สุด นโยบายที่ดีที่สุดในวันนี้ อนาคตข้างหน้าอาจจะไม่ดีก็ได้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการยุบหรือควบรวมโรงเรียน ตราบใดที่ยังมีนักเรียนศึกษาเล่าเรียน และชุมชนยังให้การสนับสนุน

สำหรับโรงเรียนวัดนครเจดีย์ ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดลำพูนเข้าร่วมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใจกลางของชุมชน ต.นครเจดีย์ ชุมชนให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งในด้านกำลังกาย กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ อีกทั้งผู้บริหารมีภาวะผู้นำ บริหารงานแบบให้ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนมีหน่วยงานองค์การภายนอกให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน งบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี อาทิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) อบต.นครเจดีย์ สำนักงานที่ดิน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เป็นต้น ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยผลการสอบโอเน็ต ระดับ ป.6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 ของโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศทุกปี

ในระยะต่อไป โรงเรียนวัดนครเจดีย์จะดำเนินการพัฒนาการแสวงหาความรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.6 เพื่อให้พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ ตลอดจนจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนานักเรียนทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) และระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) มีนักเรียน 115 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน และช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในเครือข่าย 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด และโรงเรียนหนองสมณะ ทั้งนี้โรงเรียนได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศธ.ในการสร้างอาคารเรียน หอประชุม โรงอาหาร สนามกีฬาอเนกประสงค์ ตลอดจนซ่อมแซมอาคารหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวม 34 ล้านบาทเศษ

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

(20 มีนาคม 2564) ปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” พร้อมด้วยรองปลัด ศธ. (ธนู ขวัญเดช-วีระ แข็งกสิการ-สุทิน แก้วพนา) เลขาธิการ กศน. เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้แทนเลขาธิการ กช. ผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ลำพูน-ลำปาง) ก่อนการประชุมโครงการ “ศึกษาธิการสัญจร” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่

ชมอัลบั้มภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: