ศธ.เตรียมแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน 3 ด้าน “จิตอาสาพัฒนา-ภัยพิบัติ-เฉพาะกิจ”

นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก โดยมีผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม อาทิ นายพีระศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม, นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สช., ศึกษาธิการภาค ฯลฯ

นายศรีชัย พรประชาธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่

  1. จิตอาสาพัฒนา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันภัยต้านภัย COVID-19, อบรมหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, พลเมืองดี, ลูกเสือ เนตรนารี, จิตอาสาพัฒนาชุมชน, ทำเจลล้างมือ, กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน, จิตอาสางานจราจร, ลูกเสืออาสาพัฒนาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น
  2. จิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเฝ้าตรวจและเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น อุกกภัย วาตภัย อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ตลอดจนการเข้าช่วยเหลือ บรรเทา และฟื้นฟูความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว
  3. จิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติในกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามห้วงเวลาโดยเฉพาะเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น โครงการเทิดพระเกียรติฯ, โครงการในวันสำคัญของชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนากระบือไทยให้เป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนเทคโนโลยีอาชีวะการเกษตร ออกแบบวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมจัดกำลังนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับจิตอาสา ในการติดตามสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกร และส่งเสริมกิจกรรมด้านองค์ความรู้ ในพื้นที่ทุกอำเภอทั่วประเทศ

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: