ครม.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แนวทางการปรับปรุง และมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 332,398 ล้านบาท แต่ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 24,051 ล้านบาท

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณ ได้ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้สำนักงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,274,444.3 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้จำนวน 3,285,962.5 ล้านบาท จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.66 ประกอบด้วยโครงสร้างงบประมาณ ดังนี้

  1. รายจ่ายประจำ จำนวน 2,360,543.0 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 177,109.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.98 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.15 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 77.23 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 596.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 596.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของวงเงินงบประมาณ
  3. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จำนวน 24,978.6 ล้านบาท เพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายที่ได้นำไปใช้จ่ายตามนัยมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24,978.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของวงเงินงบประมาณ
  4. รายจ่ายลงทุน จำนวน 624,399.9 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24,910.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.84 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.14 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 19.76 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  5. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 100,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.22 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 3.01 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10,518.2 ล้านบาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณงบประมาณ
จำนวนร้อยละ
รวมทั้งสิ้น3,100,000.0100.0
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง387,852.312.51
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน338,547.610.92
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์548,185.717.68
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม733,749.623.67
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม119,600.33.86
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ559,357.818.05
   รายการค่าดำเนินการภาครัฐ412,706.713.31

แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ปรับปรุงรายละเอียดภายในกรอบวงเงินของแต่ละกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฯ
  • งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับรายการต่อไปนี้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายการ ไปจัดสรรให้รายการอื่น ๆ
  • เพื่อรักษาสัดส่วนรายจ่ายลงทุน จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุนไปเพิ่ม ในรายจ่ายประจำ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงานบูรณาการหรือแผนงานยุทธศาสตร์ไปเพิ่ม ในแผนงานพื้นฐาน
  • การปรับปรุงงบประมาณไม่ควรเพิ่มรายการใหม่ที่มีภาระผูกพัน

ทั้งนี้ ให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงรายละเอียดตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้ความเห็นชอบและส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และให้สำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ต่อไป

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 332,398 ล้านบาท อันดับที่สอง กระทรวงมหาดไทย 316,527 ล้านบาท อันดับสาม กระทรวงการคลัง ได้รับจัดสรร 273,491 ล้านบาท เพราะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น อันดับสี่ กระทรวงกลาโหม 203,282 ล้านบาท ส่วนกระทรวงที่ได้รับงบประมาณน้อยสุด ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ตามรายงานข้อมูลงบประมาณ ปี 65 แยกเป็นรายกระทรวง พบว่า กระทรวงกลาโหม มีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 203,282 ล้านบาท ลดลง 11,248 ล้านบาท, กระทรวงการคลัง มีวงเงินงบประมาณ 273,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,501 ล้านบาท, กระทรวงการต่างประเทศ มีวงเงินงบประมาณ 7,618 ล้านบาท ลดลง 537 ล้านบาท, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีวงเงินงบประมาณ 5,164 ล้านบาท ลดลง 928 ล้านบาท, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวงเงินงบประมาณ 24,664 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,323 ล้านบาท, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีวงเงินงบประมาณ 124,182 ล้านบาท ลดลง 3,944 ล้านบาท

กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ มีวงเงินงบประมาณ 110,126 ล้านบาท ลดลง 604 ล้านบาท, กระทรวงคมนาคม มีวงเงินงบประมาณ 175,858 ล้านบาท ลดลง 14,100 ล้านบาท, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวงเงินงบประมาณ 6,979 ล้านบาท ลดลง 1,322 ล้านบาท, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวงเงินงบประมาณ 28,325 ล้านบาท ลดลง 1,010 ล้านบาท, กระทรวงพลังงาน มีวงเงินงบประมาณ 2,717 ล้านบาท ลดลง 438 ล้านบาท, กระทรวงพาณิชย์ มีวงเงินงบประมาณ 6,523 ล้านบาท ลดลง 302 ล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย มีวงเงินงบประมาณ 316,527 ล้านบาท ลดลง 17,144 ล้านบาท ,กระทรวงยุติธรรม มีวงเงินงบประมาณ 24,321 ล้านบาท ลดลง 2,506 ล้านบาท, กระทรวงแรงงาน มีวงเงินงบประมาณ 49,742 ล้านบาท ลดลง 19,877 ล้านบาท, กระทรวงวัฒนธรรม มีวงเงินงบประมาณ 7,104 ล้านบาท ลดลง 858 ล้านบาท, กระทรวงศึกษาธิการ มีวงเงินงบประมาณ 332,398 ล้านบาท ลดลง 24,051 ล้านบาท, กระทรวงสาธารณสุข มีวงเงินงบประมาณ 153,940 ล้านบาท ลดลง 4,338 ล้านบาท และกระทรวงอุตสาหกรรม มีวงเงินงบประมาณ 4,380 ล้านบาท ลดลง 279 ล้านบาท

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: