เสมา 3 เปิดอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน.ปราจีนบุรี

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิลาวัลย์” เปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อฝึกอบรมเครือข่ายวิทยากรของยุวกาชาด สานต่อภารกิจสำคัญของสภากาชาดไทย และเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

(16 มีนาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 165/ปจ.2 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแคนทารี 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี, นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.กศน.ปราจีนบุรี, ผู้บริหาร กศน. เข้าร่วมพิธีเปิด

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันสภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาด ได้มีการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการอบรมเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไป เพราะฉะนั้นการที่ท่านเข้ามาร่วมการอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับข้อมูลพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดในการจัดดำเนินโครงการอบรมเยาวชน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาเทคนิค วิธีการและดำเนินงานยุวกาชาด – อาสายุวกาชาด ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด

ในฐานะที่เป็นคนปราจีนบุรี และกำกับหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาตลอดชีวิตทุกช่วงวัย จึงอยากเห็นเยาวชน ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี และทั่วประเทศ อ่านออกเขียนได้ โดยจะเอาต้นทุนเดิมที่ท้องถิ่นเก็บรักษามาเป็นตัวกระตุ้น ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน การดูแลชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสุขภาวะที่ดีทั้งหมด มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมฝึกการอ่านออกเขียนได้ ด้วยหวังว่าอย่างน้อยที่พวกเขาเหล่านั้นเริ่มอ่านออกเขียนได้ จากการเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่เป็นสุขภาวะเป็นลำดับแรก เมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะเป็นต้นทุนที่ดี สามารถพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะจำเป็นในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต แต่ท่ามกลางสังคมสูงวัยที่คนรุ่นใหม่ต้องแบกรับ ก็อาจประสบปัญหาทั้งกับครอบครัวตนเองและประเทศชาติ เราจึงต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาครู พัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนต่อเนื่องอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผอ.กศน.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชนรวมทั้งปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด สอดคล้องกับหลักการ และอุดมการณ์ของกาชาดที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีความศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้นำในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ บทบาทชายหญิงให้มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหารอบตัว มีความพร้อมในการปรับตัวเรื่องต่างๆในอนาคต เกี่ยวกับเรื่องของกาชาดสากล สภากาชาดไทย และยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี จึงจัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดให้กับครู และบุคลากรจากสถานศึกษา 7 แห่งในสังกัด เพื่อนำไปขยายผลและฝึกอบรมนักศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกิจการกาชาด ยุวกาชาด สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดอบรมให้กับเยาวชน นักศึกษา กศน. ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นอาสายุวกาชาดที่มีจิตอาสาไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นที่พึ่งพาได้ของคนในชุมชน และประเทศชาติ ตามกำลังและความสามารถของตนเอง

สำหรับการฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ถือเป็นการฝึกอบรมเครือข่ายวิทยากรของกาชาด สานต่อภารกิจสำคัญของสภากาชาดไทย ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการครู, ครูอาสาสมัคร กศน., ครู กศน.ตำบล และครูศูนย์การเรียนชุมชน รวมทั้งสิ้น 84 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: