“ครูกัลยา” นำทัพ 6 หน่วยงานการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

“ครูกัลยา” นำทัพ 6 หน่วยงานการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน “วิทยาศาสตร์พลังสิบ” พร้อมเริ่มปีการศึกษา 2564

(11 มีนาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทน 6 หน่วยงาน ร่วมประกาศร่วมเจตนารมณ์

  • ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ.
  • ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผอ.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (มวส.)
  • ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
  • รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในฐานะผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)
  • ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกระบวนการของหลักสูตรและเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน (Peer Learning Network) โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เป็นระยะเวลา 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2573) วงเงิน 9,619 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุดภายในปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ จะมีการเริ่มต้นคัดเลือก 200 โรงเรียน มาพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 100 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 100 โรงเรียน เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 2,000 โรงเรียน โดยแต่ละศูนย์ฝึกอบรมจะดูแล 10 โรงเรียนเครือข่าย

โดยจะฝึกอบรมและพัฒนาครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพดามมาตรฐานโครงการ โดยจะมีนักเรียนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 234,000 คน สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 234,000 คน และสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 234,000 คน

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า สสวท. มีบทบาทในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรของโครงการ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยอบรมและพัฒนาครูร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อพัฒนาครูผู้สอน พร้อมทั้งจะมีการวิจัยหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษาในโครงการ โดย สสวท.จะประสานความร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูและสะเต็มศึกษาสำหรับการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มาร่วมหนุนเสริมโครงการอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีหลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ ทุกระดับชั้น

พร้อมทั้งมีหลักสูตรอบรมครูที่หลากหลายรูปแบบ ระบบการอบรมครูผ่านออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับครูทุกคน และมีคลังเครื่องมือการวัดประเมินผลที่เทียบมาตรฐานสากล (PISA) และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ที่พร้อมจะนำไปส่งเสริม สนับสนุนได้อย่างเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบต่อไป

รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผอ.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เน้นสามประเด็นหลักคือ 1. การสนับสนุนโรงเรียนในรูปแบบ Demand Side Driven เป็นลักษณะที่ให้โรงเรียนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าต้องการให้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรืออบรมในหัวข้อใดเพื่อสนองตอบความต้องการตามบริบทที่แตกต่างกัน 2. การสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกัน (Peer Learning Community) ภายในจังหวัด โดยสร้างศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นตัวเชื่อมครูในพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนารูปแบบนี้จะมีความยั่งยืนกว่า เนื่องจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ของทุกคนในเครือข่าย ลดปัญหาที่เกิดจากการโยกย้ายหรือเกษียณอายุราซการ และ 3. การเน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าความรู้ที่ได้จากการอบรมหรือวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนนั้น ไปถึงนักเรียนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ยังได้รับการสนับสนุนจาก ทปอ. ทปอ.มรภ. และ สวทช. อีกด้วย โดยทั้งสามหน่วยสนับสนุนจะช่วยกำกับและติดตามการใช้หลักสูตรด้วยกระบวนการเครือข่ายชุมชนพัฒนาวิชาชีพ หรือ PLC รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแก่นักเรียนในโครงการ และให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมให้นิสิตหรือนักศึกษามีประสบการณ์สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและมีส่วนร่วมการกำกับและติดตามกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบด้วย

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: