ปลัด ศธ.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม The First Chevron-SEAMEO Research Workshop for Strengthening Regional STEM Education in Southeast Asia ผ่านระบบออนไลน์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม The First Chevron-SEAMEO Research Workshop for Strengthening Regional STEM Education in Southeast Asia ผ่านระบบออนไลน์

(11 มีนาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเชิญจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์

“การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสะเต็มศึกษาจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เป็นแรงงานที่มีทักษะในอนาคต

โดยโครงการนี้จะสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับกลุ่มนักวิจัยด้านสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับนักวิจัย สนับสนุนการจัดทำงานวิจัยเชิงประจักษ์ เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายระดับภูมิภาคในอนาคต

นอกจากนี้ โครงการ Chevron-SEAMEO Policy Advocacy for Strengthening Regional STEM Education ยังมีการให้ทุนนักวิจัยและจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักวิจัยเพื่อริเริ่มโครงการวิจัยใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค

ขอขอบคุณผู้จัดงาน สำนักเลขาธิการซีมีโอ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED และบริษัท เชฟรอน สหรัฐอเมริกา ในการสนับสนุนการจัดการประชุมครั้งนี้”

สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม SEAMEO Centres Policy Research Network (CPRN) ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแนะนำโครงการให้กับนักวิจัยและเครือข่ายในระดับภูมิภาค รวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นความสนใจของการศึกษาวิจัยด้านนโยบายการศึกษาและสะเต็มศึกษา

ข้อมูล/ภาพ สำนักความสัมพนธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: