ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564

(9 มีนาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ทั่วประเทศ

1 ความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ปลัด ศธ.ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้าการวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดย ศธ.จะต้องวางแผนการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน ที่ควรได้รับโอกาสฉีดวัคซีนก่อนเป็นลำดับแรก ๆ เพราะสถานศึกษามีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้

(เรื่องน่ารู้ : นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ประเดิมฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

2 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักอำนวยการ สป.ศธ. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เบิกจ่ายแล้ว ดังนี้

ส่วนกลาง ได้รับงบประมาณรวม 50,069 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 37.22% ดังนี้

 • สป.ศธ. ได้รับงบประมาณ 3,643 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 30.98%
 • สำนักงาน กศน. ได้รับงบประมาณ 11,280 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 33.17%
 • สช. ได้รับงบประมาณ 34,919 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 39.23%
 • สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับงบประมาณ 225 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 27.76%

5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ., สำนักงานรัฐมนตรี, กลุ่มพัฒนาระบบริหาร, สำนักผู้ตรวจราชการ และสำนักอำนวยการ ตามลำดับ

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ ศธภ.5 นครศรีธรรมราชการ, ศธภ.10 อุดรธานี, ศธภ.15 เชียงใหม่, ศธภ.6 ภูเก็ต และ ศธภ.14 อุบลราชธานี ตามลำดับ
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ ศธจ.เชียงใหม่, ศธจ.ปัตตานี, ศธจ.อุบลราชธานี, ศธจ.ยะลา และ ศธจ.พิษณุโลก ตามลำดับ

ปลัด ศธ. ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 3-4 หากจำเป็นก็ต้องปรับแผนการทำงาน และให้ทุกหน่วยงานเทียบเคียงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ (Performance) ด้วย

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานยึดตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คือ 1) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่า 50% ที่ได้รับจัดสรร โดยพิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก และต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นสำคัญ 2) งบลงทุนรายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 3) หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้ สำนักงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด

3 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของ สป.ศธ.

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. ได้รายงานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของ สป.ศธ. ที่ดำเนินการภายใต้ 5 ด้านหลัก คือ

 1. การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านความมั่นคง มีแผนงานโครงการ 67 โครงการ
 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีแผนงานโครงการ 30 โครงการ
 3. พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีแผนงานโครงการ 70 โครงการ
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีแผนงานโครงการ 27 โครงการ
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีแผนงานโครงการ 127 โครงการ

4 โครงการศึกษาธิการสัญจร ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โครงการกระทรวงศึกษาธิการ สัญจร ครั้งแรก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลัดและรองปลัด ศธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 4 สาย คือ

 • ปลัด ศธ. เดินทางไป รร.ฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
 • รองปลัด ศธ.”ธนู ขวัญเดช” เดินทางไป รร.ศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • รองปลัด ศธ. “สุทิน แก้วพนา” เดินทางไป รร.บ้านกาดฯ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • รองปลัด ศธ. “วีระ แข็งกสิการ” เดินทางไป รร.วัดนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ส่วนในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 จะเป็นพิธีเปิด นำเสนอผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลจากการลงพื้นที่ 4 สาย รวมทั้งนำเสนอสภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของ 4 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของศึกษาธิการภาค 15 คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพูน

ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด และนำเสนอปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนงานตามนโยบายระดับภาค/จังหวัด ปิดท้ายด้วยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่

ปลัด ศธ.ย้ำว่า การจัดงานให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ตามความจำเป็น ไม่กินอยู่อย่างหรูหรา ให้คำนึงว่าการไปราชการครั้งนี้ เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังสภาพปัญหาจากคนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5 การจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 4 ท่อน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. แจ้งที่ประชุมให้รับทราบว่า สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะจัดให้มีการอบรม 2 หลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

 • การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นพิเศษ (เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน โดยผ่าน 3 ท่อนแล้ว) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 สำหรับผู้ตรวจราชการ ศธ. และศึกษาธิการภาค/จังหวัด โดยรับจำนวนจำกัด
 • การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จะมีการอบรมวิทยากรแกนนำระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ที่ราชพฤกษ์ โดยเชิญผู้ตรวจราชการ ศธ.เข้าอบรมด้วย ผู้ผ่านการอบรมจะได้สิทธิประดับเข็มพระราชทานฯ

6 การแข่งขันฟุตซอล 6 คนของกระทรวงศึกษาธิการ “เสมา คัพ”

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. แจ้งที่ประชุมว่า ศธ.จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 6 คน “เสมา คัพ” ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสังกัด ในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ และความสามัคคี 

พิธีเปิด วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทน รมว.ศธ. เป็นประธาน พร้อมมอบนม “ไวตามิลค์” สนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารสายการบิน “นกแอร์” มอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง สำหรับผู้เล่นทรงคุณค่าอีกด้วย

7 การสรรหาผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ.ย้ำในที่ประชุมถึงหลักการสรรหาผู้บริหาร ศธ. ด้วยว่า “จะยึดระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในการคัดเลือกผู้บริหารทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโอกาสความก้าวหน้าแต่ละคน สำหรับผมเติบโตด้วยความสามารถของตนเอง โดยไม่เคยวิ่งเต้น ดังนั้นทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผม ก็จะต้องไม่ทำอย่างนั้นด้วย เส้นสายไม่มีผลต่อการตัดสินใจ”

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: