ศธ.เปิดการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่น 11 และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จ รุ่น 10

รองปลัด ศธ.”สุทิน แก้วพนา” เปิดการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่น 11 ปีงบประมาณ 2564 และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการพัฒนา รุ่น 10 ย้ำให้ตั้งใจนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของชาติ สมดังคำปฏิญาณ “การเป็นนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์ และมีคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเยาวชนและประเทศชาติให้มั่นคงสืบไป”

(8 มีนาคม 2564) ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรพัฒนา นบส.ศธ.รุ่นที่ 10 รวมทั้งมอบใบประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือฯ โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เข้าร่วม ณ ห้องพุทธรักษา อาคารเอนกประสงค์ สคบศ. จังหวัดนครปฐม

ดร.สุทิน แก้วพนา กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1-10 ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นบส.ศธ. รุ่นที่ 11 จะผ่านเกณฑ์การสำเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรครบทุกคน เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความทันสมัยในด้านวิชาการและเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันต้องดำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล

ดังนั้น ผู้บริหารทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักและสร้างความร่วมมือในการบริหารงานราชการ เพื่อจัดการศึกษาของไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาเยาวชนไทย เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป

ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา และสร้างเครือข่ายร่วมกัน ขอให้ใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของไทย ก้าวต่อไปสู่มาตรฐานระดับสากล

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมถึงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมทางการบริหารให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า ในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร ให้เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีขีดความสามารถสูง ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพัฒนานักบริหารไปแล้ว จำนวน 10 รุ่น มีผู้สำเร็จหลักสูตร รวม 731 คน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านหลักสูตร และด้านการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

ทั้งนี้ นบส.ศธ.รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 87 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 11 จำนวน 88 คน

ในการนี้ ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ประธาน นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณประธานในพิธี และนำ นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 กล่าวคำปฏิญาณ “การเป็นนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์ และมีคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเยาวชนและประเทศชาติให้มั่นคงสืบไป”

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: