ปลัด ศธ.เปิดอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัด จำนวน 87 คน ตามหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งปรับรูปแบบเป็นการอบรมออนไลน์ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม จากห้องถ่ายทำรายการ OBEC Channel สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

VIDEO PRESENTATION Facebook

ปลัด ศธ.ย้ำภาครัฐต้องการให้ข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นคนดี เก่ง มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการประชาชน

ปลัด ศธ. กล่าวว่า จากแผนปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561-2565 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน สป.ศธ.จึงได้จัดหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561-2563 จัดอบรมปีละ 2 รุ่น ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติจริง

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ครั้งแรกที่ ศธ.ปรับรูปแบบการเรียนรู้จากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประกาศคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมในหลายพื้นที่ อีกทั้งได้มีข้อกำหนดห้ามจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุมสัมมนา

สป.ศธ.จึงได้ปรับรูปแบบการเรียนรู้จากออฟไลน์เป็นออนไลน์ทั้งหมด โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ยังคงสาระสำคัญของการเรียนรู้ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

เนื้อหาหลักสูตร แบ่งกรอบเนื้อหา 3 กิจกรรม

การอบรมครั้งนี้ ได้แบ่งเนื้อหาหลักสูตร เป็น 3 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 7 วิชา ได้แก่  1) การสร้างและปลุกอุดมการณ์ของข้าราชการ  2) โครงสร้างองค์กรและระบบราชการ  3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติและการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในภูมิภาค 4) การจัดแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)  5) วินัยข้าราชการกับกฎหมายปกครอง 6) ศิลปะการเขียนหนังสือราชการ 7)  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ

กิจกรรมที่ 2 คุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่  จำนวน 7 วิชา ได้แก่ 1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน 2) ข้าราชการในยุคดิจิทัล 3) สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบต่อตนเองและสังคม  4)  การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและพฤติกรรมที่คาดหวังของข้าราชการยุคใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0  5) ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ  6) กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้  7) กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

กิจกรรมที่ 3 ข้าราชการตามรอยธรรมราชา  จำนวน 2 วิชา ได้แก่ 1) การลูกเสือ กับกระทรวงศึกษาธิการ  2) ข้าราชการตามรอยพระราชา หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่าน เข้าสู่การอบรมในหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดยหวังผลให้ข้าราชการทุกท่าน เติบโตเป็นข้าราชการผู้มีหัวใจทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

นางทัศนีย์ ไวปัญญา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.ศธ. กล่าวถึงการดำเนินโครงการครั้งนี้ สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ข้อ 8 กำหนดให้ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จะต้องได้รับการพัฒนาตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ดำเนินการในกระบวนการปฐมนิเทศและการอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

โดยมีข้าราชการที่บรรจุใหม่ในสังกัดเข้าอบรม รวมทั้งสิ้น 87 คน แยกเป็นสำนักงานรัฐมนตรี 1 คน, สป. 24  คน, สำนักงาน ก.ค.ศ. 14  คน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 25 คน, สำนักงาน กศน. 12 คน รวมทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 11  คน

ปลัด ศธ.เปิดการอบรม
ปลัด ศธ.เปิดการอบรม
รองปลัด ศธ.”วีระ แข็งกสิการ” เป็นวิทยากรอบรมวันแรก
รองปลัด ศธ.”วีระ แข็งกสิการ”
ผู้อบรมออนไลน์ เข้าอบรมครบ
อบรมแบบ New Normal
ผอ.สอ.สป.กล่าวรายงาน
เข้าอบรมจากที่ทำงานของแต่ละคน
ขอบคุณบุคลากร สพฐ.และ สป.ที่มาช่วยกันอบรมรูปแบบใหม่
รองปลัด ศธ.วีระฯ ให้ความรู้

ขอบคุณภาพ/เนื้อหา : สคบ.สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: