ศธ.จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เซ็น MOU สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ยกระดับมาตรฐานอาชีพบุคลากรด้านการเกษตร การันตีด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เซ็น MOU สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ยกระดับมาตรฐานอาชีพบุคลากรด้านการเกษตร การันตีด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมพัฒนาอาชีพ “ชลกร” ให้มีมาตรฐานระดับสากล

(10 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยามนุษย์ เป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (สอก.) 4 ภาค ณ ห้องราชวัลลภ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ. ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง 47 แห่ง มีบทบาทสำคัญในเวทีโลก จึงเป็นแนวทางที่ดีที่ สคช. มาร่วมส่งเสริมให้วิถีเกษตรก้าวไกล โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มีส่วนช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เข้าสู่การวัดระดับตัวเอง ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ช่วยต่อยอดอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นแนวทางการต่อยอดความร่วมมือในการจัดทำมาตฐานอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่ เพื่อรองรับกำลังคนมาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ทั้งนี้ ศธ.ต้องการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการเกษตรให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการเตรียมผลักดันและพัฒนาอาชีพ “ชลกร” ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้เป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีอาชีพ มีรายได้ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กล่าวว่า อาชีพด้านการเกษตร เป็นอาชีพเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถนำไปสู่การพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรได้พร้อมกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งสถาบันฯ พร้อมผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคน ผลิตนวัตกรรมด้านการเกษตรใหม่ ๆ หรือ Smart Farm สอดรับการปรับเปลี่ยนของโลกอนาคต ซึ่ง สอก. มีความพร้อมให้การศึกษา ขณะที่ สคช. ก็มีมาตรฐานพร้อมพัฒนาทักษะและให้การการันตีด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนคนในอาชีพให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สคช.ไม่เพียงให้การการันตียกระดับบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ แต่ยังหาช่องทางในการต่อยอดอาชีพให้กับคน ทั้งการอบรม สอนแนวทางทำการตลาด รวมทั้งส่งเสริมแหล่งเงินทุนด้วยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และ SME D Bank ที่พร้อมพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อมืออาชีพ ช่วยให้เกษตรกรรายเล็กมีโอกาสเติบโตในธุรกิจเป็นเกษตรกรรายใหญ่ได้

สำหรับบันทึกข้อตกลงของทั้ง 5 ฝ่าย ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีหัวใจสำคัญคือการร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานอาชีพของบุคลากรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่เข้ามาศึกษาและฝึกอบรม ผลักดันให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมไปถึงผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Upskill และ Reskill จากเกษตรกร สู่ผู้ประกอบการเกษตรตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการเป็นเกษตรกรมืออาชีพต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: