ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับคู่มือการขับเคลื่อนอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ

28 มีนาคม 2566 – ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับ “คู่มือการขับเคลื่อนอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ณ สถาบันครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณและชื่นชมในความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำต้นฉบับคู่มือ การขับเคลื่อนอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ

ทั้งนี้ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2580) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในเรื่องนี้ โดยต้องการให้ทุกภาคส่วนวางแผนแก้วิกฤติดังกล่าวอย่างยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้ง อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ” (อส.ศธ.) ซึ่งมีความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนในการช่วยพัฒนากำลังคนทุกกลุ่มวัยในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมคนในอนาคตโดยสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการสร้างความสุขให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งคู่มือการขับเคลื่อนการทำงาน จะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ อส.ศธ.ทั่วประเทศต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: