‘ตรีนุช’ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูชายแดนใต้ ย้ำ ศธ.พร้อมจัดสวัสดิการ ทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ทายาทจนจบ ป.ตรี

จังหวัดปัตตานี 13 มีนาคม 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า นับตั้งแต่ปี 2547 ที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด จึงได้เสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีมติเห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 จำนวน 162 ราย พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา รายละไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยหักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว และ ศธ.ยังได้จัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนจบปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและครอบครัว

นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่พิการ หรือทุพพลภาพ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มเติม

ในส่วนของ ศธ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงทายาท ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่บิดามารดาของครูจูหลิง ปงกันมูล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 13 ราย มีทายาทของผู้ชีวิตที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 39 ราย รวมเป็นเงินกว่า 37 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี
 • ครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 33 ราย มีทายาทของผู้ชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 96 ราย รวมเป็นเงินกว่า 85 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี
 • ครั้งที่ 4 ในวันนี้ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 9 ราย ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 38 ราย รวมเป็นเงินกว่า 25 ล้านบาท

รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้เสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 จำนวน 162 ราย

โดยได้ช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2564-2566 จำนวนทั้งสิ้น 112 ครอบครัว และ ศธ.จัดสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนจบปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง และครอบครัว โดยปีการศึกษา 2562-2565 จัดสรรทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 5,000 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,945,000 บาท

“ที่ผ่านมา ดิฉันเดินทางมามอบเงินเยียวยาฯ และทุนการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว ด้วยตัวเองทุกครั้ง ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในโอกาสต่อไปก็จะได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พิการหรือทุพพลภาพ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ต่อไป”

นอกจากการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ศธ.ยังให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาร่วมกันให้ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินการเชิงบูรณาการความร่วมมือโดยหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) โดยมีผลการทำงานร่วมกันที่สำคัญ เช่น

ด้านการช่วยเหลือและดูแลคร

 • ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้งบประมาณปีละ 97.4 ล้านบาทครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 484 แห่ง
 • ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้เลื่อนวิทยะฐานะก่อนภาคอื่น
 • การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้

ด้านโอกาสเด็ก

 • จัดโรงเรียนกินนอนให้นักเรียนด้อยโอกาส หรือโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพฐ.) สนับสนุนเงินงบอุดหนุนให้กับนักเรียนโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 • สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ นำการกีฬามาใช้ในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ สามารถนำความรู้ความสามารถด้านกีฬาไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
 • โครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ (สอศ.) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สอศ.) ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตามความสนใจของผู้เรียน และจัดตั้งกลุ่มอาชีพฝึกอาชีพให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ 25 แห่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 24 แห่ง
 • ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกเป็น นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จำนวน 4,452 คน นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา จำนวน 310 คน
 • การขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย
 • การขับเคลื่อนนโยบายพาน้องกลับมาเรียน

ด้านสนับสนุน

 • เพิ่มอาหารกลางวัน ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และช่วยเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2569

“ในนามของ ศธ. ขอขอบคุณหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ได้ร่วมมือดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ดิฉันขอเป็นกำลังใจต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่ ด้วยอุดมการณ์ ความเสียสละ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ได้รับความเสียหายทุกท่าน และเนื่องในโอกาสที่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ขอส่งความปรารถนาดีอวยพรมายังพี่น้องมุสลิมทุกท่าน ได้ประกอบศาสนกิจบำเพ็ญกุศล ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้อย่างบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์” น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.เนวรัตน์ จันวราภรณ์ ข้าราชการสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ในฐานะตัวแทนผู้เข้ารับเงินเยียวยา กล่าวว่า เงินเยียวยาที่ได้รับในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร่างขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากมายสำหรับครอบครัวและทายาททุกคน ขอขอบคุณรัฐบาล รวมทั้ง รมว.ศธ. ที่ช่วยผลักดันในเรื่องนี้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยดำเนินการ

การมอบเงินเยียวยาครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม เช่น ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7, นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงาน กศน., นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายบุญสม ทองศรีพราย ผอ.สำนักงาน สกสค.ปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
อานนท์ วิชานนท์ / ภาพถ่าย
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: