‘อรรถพล’ ปลื้ม นบส.ศธ.ทุกรุ่นประสบความสำเร็จ นำประสบการณ์ไปบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

13 มีนาคม 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี และนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) กล่าวรายงาน

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ขอบคุณ สคบศ. ที่ปรึกษาประจำโครงการ คณะวิทยากร และผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยผลักดันโครงการนี้จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 13 และผู้สำเร็จการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 ที่เข้ารับโล่ประกาศ เกียรติคุณ และวุฒิบัตรในวันนี้ ถือเป็นศูนย์รวมของผู้บริหารจากทุกภาคส่วน ที่ได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา และสร้างเครือข่ายร่วมกัน

เห็นได้ว่าการดำเนินการพัฒนานักบริหารทุกรุ่น ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และสร้างความร่วมมือในการบริหารราชการ เพื่อจัดการศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาเยาวชน คนไทยและสังคม ให้มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในฐานะผู้รับผิดชอบงานของ ศธ. ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ ขอร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มนักบริหารระดับสูง ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาของประเทศสู่มาตรฐานสากล และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมจะนำความรู้และประสบการณ์สร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความทันสมัยในด้านวิชาการและเทคโนโลยี สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล ขอให้ใช้โอกาสในการพัฒนาครั้งนี้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อร่วมมือกันบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศซาติต่อไป

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: