ศธ.ฝึกอบรมผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 423 ให้ศึกษาธิการจังหวัดและรองฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

รองปลัด ศธ. “พิเชฐ โพธิ์ภักดี” เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 423 สำหรับศึกษาธิการจังหวัด-รองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสร้างผู้นำ และเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ

9 มีนาคม 2566 – นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 423 จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

นายพิเชฐ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการยุวกาชาดเชิงพื้นที่ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในบริหารงานยุวกาชาดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับผิดชอบ ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ฉบับที่ 82 พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9 จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานยุวกาชาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังคุณลักษณะของเด็กให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ร่วมในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นกำลังสำคัญให้กับการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ผ่านกระบวนการยุวกาชาดได้อย่างเต็มภาคภูมิ

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้นำความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์การบริหารงาน และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในกระบวนการยุวกาชาด ทั้งในฐานะผู้นำ และการเป็นเครือข่ายที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนกิจการยุวกาชาด สามารถถ่ายทอดให้กับสถานศึกษา ตลอดจนสร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดในแต่ละพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นต่อไป

“ตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ในการที่จะบูรณาการร่วมกันทำงานด้านยุวกาชาด ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและเจริญก้าวหน้าต่อไป” รองปลัด ศธ. กล่าว

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด
ข้อมูล/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: