ศธ.ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ “Stop Online Child Sexual Abuse”

9 มีนาคม 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ และ Ms. Starla Sanchez Assistant Attaché – Homeland Security Investigations ผู้แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง (Letter of Internet) โครงการ “Stop Online Child Sexual Abuse” ภายใต้แนวคิดหลัก “การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย” โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษากลุ่มสิงโต หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่น 12 (ปนป.12) เป็นผู้แทนร่วมลงนาม ณ ห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ และเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเปราะบาง กำลังเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด 19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เยาวชนไทยต้องเรียนรู้ผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น กลายเป็นว่าดิจิทัลมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กส่งผลให้ต้องไปเสี่ยงและเผชิญกับภัยอันตรายในโลกไซเบอร์มากยิ่งขึ้น สิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายของ ศธ. ที่ต้องสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันภัยในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดี

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ด้วยการริเริ่มโครงการ ”ประชารัฐ ยุติธรรมนําเด็กปลอดภัย” และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศธ.ได้ช่วยขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา หรือ MOE Safety Center เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ให้มีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี และมีความรู้ที่เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยีในการรับสื่อบนสังคมออนไลน์

การแสดงเจตจํานงร่วมกันในวันนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยรับรู้ถึงวิธีการป้องปรามอาชญกรรมทางเพศออนไลน์ เพื่อจะ “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” ให้ภัยอันตรายนี้หมดไปจากสังคมไทย โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงต่างๆ รวม 12 กระทรวง ขับเคลื่อนโครงการ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” สร้างเสริมสุขภาวะผู้เรียน 4 มิติ Head Hand Health Heart พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติที่จะเกิดขึ้น ตามบริบทของสังคมโลก

สำหรับการร่วมมือของภาคีเครือข่ายในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดจากช่องทางออนไลน์ ของเด็กช่วงอายุระหว่าง 12 – 18 ปี เพื่อลดภัยคุกคามจากเหตุต่างๆ อาทิ ลดการถูกละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชน ลดปัญหาภัยไซเบอร์ ลดช่องว่างทางความรู้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาปัญหาความเปราะบางทางสังคมที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งส่งผลไปถึงการผลักดัน พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาคุณแม่วัยใส ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ ศธ. ได้มุ่งเน้นมาโดยตลอด

ในการนี้ นักศึกษากลุ่มสิงโต ปนป.12 ได้ส่งมอบสื่อวีดิทัศน์เรื่อง #NoGoTell : Stop Online Child Sexual Abuse เพื่อ “Stop Online Child Sexual Abuse” ให้กระทรวงศึกษาธิการ นำไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการรับรู้ในการป้องปราบอาชญากรรมทางเพศออนไลน์ในเด็กและเยาวชน

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: