“อรรถพล” ลงนามคำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด ศธ. และผู้ช่วยปลัด ศธ.ปฏิบัติราชการแทน

3 มีนาคม 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 567/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

  1. นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล และปฏิบัติราชการแทน ในหน่วยงานดังต่อไปนี้ (1) สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (2) สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล (3) กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค (4) ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (5) สำนักงานศึกษาธิการภาค (6) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  2. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล และปฏิบัติราชการแทน ในหน่วยงานดังต่อไปนี้ (1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (3) สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (4) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (5) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ
  3. นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล และปฏิบัติราชการแทน ในหน่วยงานดังต่อไปนี้ (1) สำนักอำนวยการ (2) สำนักนิติการ (3) ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ (4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (5) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  4. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล และปฏิบัติราชการแทน ในหน่วยงานดังต่อไปนี้ (1) ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ (2) ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (3) ศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” (4) กองทุนและมูลนิธิในความรับผิดชอบ งานเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (5) กองทุนและมูลนิธิในความรับผิดชอบ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: