‘ตรีนุช’ มอบข้อคิดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว 2 มีนาคม 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 720 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 515 คน รวม 1,235 คน

โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายนนท์ธพันธุ์ พิมพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

รมว.ศธ. กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่มีความมุมานะตั้งใจจนสำเร็จการศึกษา โดยมีคุณครูทุกคนที่นั่งอยู่ใน ณ ที่นี้ ถือเป็นบุคคลที่ความตั้งใจสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ มีความขยัน และอดทน นักเรียน นักศึกษาจึงประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ ขอแนะนำในเรื่องของการหางาน และพฤติกรรมในการทำงาน ว่าต้องมีความมั่นคงในอาชีพ มีความอุตสาหะในวิชาชีพของตนเอง ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดอาชีพในปัจจุบันได้

“ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นน้องๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา ซึ่งถือเป็นระดับที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านอาชีพและการดำเนินชีวิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับในวันนี้ จะเป็นใบเบิกทางให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน นำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน และนำความรู้ความสามารถที่ได้จากห้องเรียนไปใช้ดำเนินชีวิต พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมแยกเป็น 2 ระดับ คือระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 720 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 515 คน จากสาขาวิชาทั้งหมด 12 สาขา ที่วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเปิดสอน เช่น สาขาเครื่องกล ก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปกรรม โลจิสติกส์ การตลาด บัญชี เป็นต้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: