ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดรูปแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาให้โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ไว้แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และขาดข้อมูลที่สำคัญบางส่วน จึงทำให้แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับ ข้อ ๕ (๑) และข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดรูปแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา และปรับปรุงแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (แบบ รนช.) ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสะดวกต่อการปฏิบัติ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
มณฑล ภาคสุวรรณ์
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: