ศธ.Kick-off อบรมวิทยากรแกนนำพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ทั่วประเทศ

จังหวัดนครปฐม 2 มีนาคม 2566 / กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยนายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สกก.สป.) เป็นประธานเปิด

ผอ.สกก.สป. กล่าวว่า ก่อนช่วงวิกฤตโควิด 19 เล็กน้อย โลก VUCA World หรือยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถูกพูดถึงอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ส่งผลกระทบหลายภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือด้านการศึกษา แต่หลังเกิดวิกฤตไม่นาน เหมือนว่า VUCA World ไม่สามารถอธิบายลักษณะของโลกใบใหม่ได้ แม้ว่าโลกก็ยังผันผวนเหมือนเดิม ทว่าความเร็วและความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลง กลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่า

ปัจจุบันสังคมไทยตลอดจนสังคมโลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค BANI World ที่รวมเอา VUCA World, Digital Disruption, สังคมสูงวัย และโรคอุบัติภัยใหม่ ๆ เข้าด้วยกัน เป็นโลกที่โกลาหล เปราะบาง เต็มไปด้วยความกังวล เข้าใจได้ยาก และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้เกิดสิ่งยั่วยุหลาย ๆ ด้าน ที่ทำให้นักเรียนและนักศึกษาส่วนหนึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพและวัย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในภาพรวมต่อการดำเนินชีวิตในวัยเรียนและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ที่เป็นกำลังสำคัญในทุกพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทุกสังกัด ไม่ใช่เฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เท่านั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ที่จะผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร พสน.ศธ. จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไปสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเป็นแกนนำสำคัญในการขยายผลต่อยอดให้การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเป็นไปอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ

สป.ศธ. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในฐานะวิทยากรมืออาชีพหรือวิทยากรแกนนำประจำจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ตอบโจทย์ต่อความสอดคล้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายของ ศธ.ได้อย่างเป็นรูปธรรม

“ในฐานะที่ทุกคนจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก รมว.ศธ. ให้ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จึงขอให้ตั้งใจเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในฐานะวิทยากรมืออาชีพ หรือวิทยากรแกนนำประจำจังหวัดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกันอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ พสน. ต่อไป”

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน รวม 160 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 แห่ง ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร พสน.ศธ. ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเคยได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์ หรือรางวัลเชิดชูเกียรติ พสน.ศธ.

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มาให้ความรู้ ประสบการณ์และฝึกปฏิบัติจริงในหัวข้อ วิธีการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร พสน., บทบาทและเทคนิคการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ, เทคนิคการสร้างทีมงานและเครือข่ายวิทยากรแกนนำ, การระดมความคิดพัฒนาเนื้อหาสาระและกระบวนการฝึกอบรม พสน., วัดแววการเป็นวิทยากร, เทคนิคการสร้างอุดมการณ์และแนวคิดจิตวิญญาณ พสน. และเทคนิคการจัดทำสื่อประกอบการบรรยาย พสน.

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: