รมว.ศธ.เปิดอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science พัฒนาครูสู่การพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีทักษะดิจิทัล ปูทางสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

(21 เมษายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตร Microsoft Data Science ณ OBEC Studio สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รมว.ศธ. กล่าวว่า หลักสูตร Data Science เป็นหลักสูตรการอบรมที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, มูลนิธิ Junior Achievement ประเทศไทย และ CloudSwyft ที่สนับสนุนการพัฒนาพอร์ทัลการเรียนรู้

ทั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทย 20,000 คน ให้มีสรรถนะผ่านการจัดการเรียนรู้จากครูที่ได้เข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน จาก 243 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ปูทางสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทยและทั่วโลก

สำหรับเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วยความรู้ในหลักการและทฤษฎีสำคัญ ในสาขาสถิติ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูล การสร้างรายงานและสรุปผลข้อมูล  เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเอง และสามารถสอบวัดระดับตามมาตรฐานสากลจาก Microsoft ได้อีกด้วย

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมถึงหลักสูตร Data Science ว่าเป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสนับสนุนการอบรมโดยมูลนิธิ Junior Achievement มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูล การสร้างรายงานและสรุปผลข้อมูล โดยมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ HCEC เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและพัฒนาครูในทุกพื้นที่ เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ และทำให้ สพฐ. สามารถพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณมากขึ้น เพราะสามารถดำเนินการพัฒนาครูผ่านรูปแบบการบริหารงานของศูนย์ HCEC ลงสู่ครูได้โดยตรง

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน คือ

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564
  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2564

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ HCEC และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ถือเป็นก้าวแรก ก้าวสำคัญ ในการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital Competency) โดยมีเกณฑ์การผ่านการอบรมคือ ระยะเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

8 thoughts on “รมว.ศธ.เปิดอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science พัฒนาครูสู่การพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีทักษะดิจิทัล ปูทางสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Add yours

  1. ควรให้ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนได้เข้าอบรมเพราะเป็นประโยชน์ต่อครูวิทย์ทุกๆคนคะ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: