ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ดังนี้
  1. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. นายณรงค์ ดูดิง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
  3. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  4. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

นายสุทธิชัย จรูญเนตร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายณรงค์ ดูดิง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
[ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)]