รมช.ศธ. ‘กนกวรรณ’ เปิดการฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสา ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิลาวัลย์” เปิดการฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสา ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมนำหลักการและวิธีการของจิตอาสาพระราชทาน ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่อยอดผ่านกิจกรรมลูกเสือ พร้อมจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาทั่วประเทศ

(12 มีนาคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสา ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) โดยมี ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ และบุคลากร สลช. เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า กระบวนการลูกเสือ เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติเป็นอย่างดี ศธ.ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ จึงใช้กระบวนการลูกเสือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยในการพัฒนาภารกิจบางประการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ เช่น โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ ที่ตนริเริ่มให้ สลช.ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวสำเร็จอย่างดี

ในฐานะที่ตนกำกับดูแล สลช. เมื่อ สลช.ได้ดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสา ร่วมกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักการและวิธีการ “จิตอาสาพระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน มาเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ต่อยอดกิจกรรมลูกเสือ ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้น ความมุ่งหวังในโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และกระบวนการฝึกอบรมวิทยากร จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนลูกเสือ เพื่อมุ่งหวังให้การดำเนินกิจการลูกเสือเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและกิจการของลูกเสือไทย อีกทั้งให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการลูกเสือ และส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งให้วิทยากรลูกเสือจิตอาสา นำกระบวนการฝึกอบรมไปส่งเสริมให้ลูกเสือ มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น ตามกฎและคำปฏิญาณ ตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ไปบูรณาการให้เยาวชนรู้ถึงหน้าที่พลเมือง เป็นคนดีที่สังคมและชาติต้องการ

“ขอให้วิทยากรลูกเสือจิตอาสา ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และอำนวยพรให้การฝึกอบรมทุกระดับ ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการดำเนินงานการจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ”

ดร.สุทิน แก้วพนา เลขาธิการ สลช. กล่าวว่า โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นโครงการที่ สลช. และโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันดำเนินงานเพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับเด็กและเยาวชนลูกเสือ ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ซึ่งมีพื้นฐานในความเป็นลูกเสือที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือ และตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสา ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ถือเป็นการฝึกอบรมวิทยากรหลักระดับประเทศ เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสู่สถานศึกษาและสำนักงานลูกเสือทั่วประเทศ 77 จังหวัด โดยมีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหารการศึกษาองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ ผู้บริหารและพนักงาน สลช. รวมทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

One thought on “รมช.ศธ. ‘กนกวรรณ’ เปิดการฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสา ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: