ปลัด ศธ.กล่าวถ้อยแถลงในการแข่งขัน The South-East Asian B2B Sales Competition (SEASAC) ผ่านระบบออนไลน์

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเชิญจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนแบบเปิดของซีมีโอ (SEAMEO Regional Open Learning Centre : SEAMOLEC) กล่าวถ้อยแถลงในการจัดการแข่งขัน The South-East Asian B2B Sales Competition (SEASAC) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 การสนับสนุนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต โดยการแข่งขันนี้จะเสริมทักษะและประสบการณ์ในการขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้ขายจริงในตลาด

สำหรับการแข่งขัน The South-East Asian B2B Sales Competition (SEASAC) 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานราชการจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปผ่านโครงการ Erasmus+ ของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาด การขายและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: