คุณหญิงกัลยา รักษาการ รมว.ศธ. เร่งเดินหน้า ขับเคลื่อน สานต่อ นโยบาย 10 ภารกิจหลัก

“คุณหญิงกัลยา” พร้อมปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ เต็มความสามารถ เร่งเดินหน้า-ขับเคลื่อน-สานต่อนโยบาย 10 ภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจัดทีมที่ปรึกษา-โฆษกกระทรวง ทำงานต่อเนื่อง

(2 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว “เร่งเดินหน้า ขับเคลื่อน สานต่อนโยบาย 10 ภารกิจหลัก” โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ร่วมแถลงข่าว และประชุมทางไกลร่วมกับศึกษาธิการภาค/จังหวัด ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และจะทำอย่างเต็มความสามารถในตำแหน่งรักษาการ รมว.ศึกษาธิการ โดยจะเดินหน้า ขับเคลื่อน และสานต่อนโยบาย เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรง มุ่งสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติในทุกมิติ

สำหรับโครงการที่จะต้องเร่งรัดและทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วย

 1. โครงการบูรณาการการศึกษาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง (Stand Alone)
 2. เดินหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10 โดยจะขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ STI อย่างกว้างขวาง จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันมากขึ้น
 3. สร้างจิตอาสาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เด็กได้เห็นและนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นการใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์เหตุผล สามารถแยกแยะเรื่องการคิดถูกต้อง คิดดี ตามหลักวิชาการ ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน
 4. ขับเคลื่อนการนำศาสตร์พระราชา สู่การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม
 5. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะภาษาโค้ดดิ้ง และภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานทูตแคนาดา ในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติจำนวน 300 คน ส่วนด้านภาษาโค้ดดิ้งได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher Plus (C4T Plus) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งได้มีการขยายไปกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการโค้ดดิ้งแห่งชาติ และร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้โค้ดดิ้งครอบคลุมหลากหลายอาชีพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “Coding for All .. All for Coding”
 6. การส่งเสริมการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ด้วยสื่อร่วมสมัย และจัดทำ AR เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านธนบัตร มีการอบรมกระบวนการสอนโดยใช้คลิปประวัติศาสตร์น่ารู้จำนวน 10 คลิป ที่ได้จัดทำเป็นคลังข้อมูลดิจิทัล สามารถเข้าถึงความสนใจของเด็กในยุคปัจจุบัน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนของครูให้ร่วมสมัย
 7. ยกระดับอาชีวศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของอาชีวะเกษตรและประมง พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรให้กับเยาวชน พร้อมยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนสู่ Digital Farming โดยเอา STI มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติในสถานศึกษาต้นแบบอาชีวะเกษตรและประมงทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนอาชีวะเกษตรได้เรียนรู้ ฝึกฝน ฝึกตน ฝึกทักษะชีวิตกับธรรมชาติ
 8. โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกของอาชีวะเกษตรในการขับเคลื่อน โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) จะเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ที่พร้อมจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำในอนาคต ภายใต้หลักสูตร “ชลกร” มีเป้าหมายที่สำคัญคือ ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำกิน น้ำใช้ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
 9. ผลักดันข้อเสนอในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีครูที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน
 10. การมอบหมายให้สภาการศึกษา (สกศ.) ติดตาม กำกับ และเร่งผลักดันในเรื่อง พ.ร.บ.การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. ….  ที่ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายทั้งที่ผ่านมา และนโยบายใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้ลงนามแต่งตั้งทีมที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ และทีมโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

คณะที่ปรึกษาผู้รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ

 1. นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (ประธานคณะที่ปรึกษา)
 2. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 3. นายณรงค์ ดูดิง
 4. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
 5. นายศุภชัย ศรีหล้า
 6. นายคมสัน โพธิ์คง
 7. ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 8. นายศุภชัย เจียรวนนท์
 9. รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี
 10. นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน

ทีมโฆษก/รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการเมือง)

 1. นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายการเมือง
 2. นายวรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายการเมือง
 3. นายชยพงศ์ สายฟ้า รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายการเมือง

คุณหญิงกัลยา กล่าวในการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่า ตนตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อมกับทุกคนใน ศธ. เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ ที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวง ที่มีความสามารถหลายด้าน ต้องพูดว่า “ทำได้ทุกอย่างที่อยากจะทำ” ขอบคุณที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจในทุกสิ่งที่รวมพลังเดินหน้าไปด้วยกัน เชื่อว่าการขับเคลื่อนนโยบายที่ดีจะทำให้งานเดินไปสู่ความสำเร็จได้

ซึ่งเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้ช่วยกันผลักดันให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ โครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ STI อย่างกว้างขวาง พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะภาษาโค้ดดิ้ง และภาษาอังกฤษ แต่ต้องไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยขอให้แทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคนทุกชั้นปีให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าตนจะไม่เข้าไปเป็นตัวปัญหากับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ หากจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะเข้าไปทำให้ดีขึ้น เร็วขึ้น เกิดประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

ปารัชญ์ ไชยเวช, อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

One thought on “คุณหญิงกัลยา รักษาการ รมว.ศธ. เร่งเดินหน้า ขับเคลื่อน สานต่อ นโยบาย 10 ภารกิจหลัก

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: