ศธ.เตรียมแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

(24 กุมภาพันธ์ 2564) นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ

นายปรีดี ภูสีน้ำ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 และผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน/ นักศึกษา/ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563

พร้อมทั้งได้มีการหารือเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกสังกัดต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: