ศธ. จับมือบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นฯ ร่วมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษา

(15 พฤษภาคม 2563) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (โดยนายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการ กอศ.) และบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (โดยนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล เลขาธิการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล) ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทุกวิกฤตคือโอกาส ซึ่งในส่วนของการปฏิรูปการศึกษานั้น การเรียนการสอนออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่จำเป็นต้องศึกษาและนำมาใช้ปฏิบัติ วันนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าความจำเป็นของการเรียนการสอนออนไลน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โดยครูทั่วประเทศต้องปรับตัวเอาเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์มาประกอบในการสอน ด้านนักเรียนเองก็ต้องปรับแนวทางในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เช่นกัน

ทั้งนี้ ไม่ได้มีความกังวลกับนักเรียน แต่ห่วงใยครูว่าจะสามารถปรับตัวได้ทันหรือไม่ ซึ่งวันนี้มีโอกาสได้เห็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มาช่วยเสริมการเรียนการสอนทางไกล ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็สามารถสอนได้ นี่คือแนวทางที่ทำให้เราสามารถค้นหาความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกโอกาส ซึ่งต้องขอขอบคุณบริษัท Tang International Education & Technology Co.,Ltd ที่สนับสนุนการใช้ภาษาจีนให้มีความเข้มข้นมากขึ้น

การพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะในส่วนของอาชีวศึกษา จะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในช่วงระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อยืนยันว่าเราเป็นประเทศที่สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนและของเอเชีย แต่ต้องมุ่งมั่นและใช้ช่วงเวลานี้ชักจูงประเทศอื่น ๆ มาลงทุนในประเทศไทย ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งทุกคนในวงการศึกษาต้องร่วมมือกันผลักดันให้กิจกรรมทางการศึกษา สามารถเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า จากนโยบายของ ศธ. ในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของ สอศ. มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและรูปแบบที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ทั้งการจัดการเรียนผ่านเอกสารตำราเรียนโดยให้ครูทำการสอนผ่านเอกสาร ตำราเรียน หนังสือเรียน และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐาน (Basic) , จัดการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) , จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมฟรีที่ให้บริการ ตลอดจนจัดการเรียนผ่านการสอนสด (Live)

สำหรับการส่งเสริมการศึกษาของผู้เรียนระหว่างช่วงปิดเทอม สอศ.ได้เตรียมเนื้อหาพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนทุกคนฟรีผ่านระบบออนไลน์ 3 ทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะภาษาจีน และทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และในปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้รับโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งในการได้ทุนการศึกษา ได้ร่วมการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพกับสถานประกอบการ

สอศ. จะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีขีดความสามารถด้านภาษาให้มากขึ้น เพื่อพร้อมในการเข้าสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งการลงนามความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาในช่วงภาวะการณ์ในปัจจุบัน และจะขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับการลงนามความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรมจีน และสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

– การนำเสนอนโยบาย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
– การนำเสนอรูปแบบและความสำเร็จที่ผ่านมา ของการเรียนภาษาจีนออนไลน์
– การวางแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือ
– การจัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบของการศึกษาออนไลน์ พร้อมกับการสาธิตการใช้งานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาผู้เรียน

 ในส่วนของกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ได้แก่ การร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน การพัฒนาครูสอนภาษาจีน สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้ในสถานศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานในการพัฒนาอาชีวศึกษาของสถาบันการศึกษาไทย – จีน มีระยะเวลาข้อตกลง 3 ปี

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทถังจะมอบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ รวม 100,000 บัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับ สอศ. เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563  และจัดอบรมครูผู้สอนภาษาจีนของ สอศ.  ตลอดจนติดตั้งระบบคลาวด์แพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์

ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ ถ่ายภาพ