ศธ. จับมือบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นฯ ร่วมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษา

(15 พฤษภาคม 2563) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (โดยนายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการ กอศ.) และบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (โดยนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล เลขาธิการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล) ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทุกวิกฤตคือโอกาส ซึ่งในส่วนของการปฏิรูปการศึกษานั้น การเรียนการสอนออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่จำเป็นต้องศึกษาและนำมาใช้ปฏิบัติ วันนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าความจำเป็นของการเรียนการสอนออนไลน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โดยครูทั่วประเทศต้องปรับตัวเอาเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์มาประกอบในการสอน ด้านนักเรียนเองก็ต้องปรับแนวทางในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เช่นกัน

ทั้งนี้ ไม่ได้มีความกังวลกับนักเรียน แต่ห่วงใยครูว่าจะสามารถปรับตัวได้ทันหรือไม่ ซึ่งวันนี้มีโอกาสได้เห็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มาช่วยเสริมการเรียนการสอนทางไกล ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็สามารถสอนได้ นี่คือแนวทางที่ทำให้เราสามารถค้นหาความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกโอกาส ซึ่งต้องขอขอบคุณบริษัท Tang International Education & Technology Co.,Ltd ที่สนับสนุนการใช้ภาษาจีนให้มีความเข้มข้นมากขึ้น

การพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะในส่วนของอาชีวศึกษา จะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในช่วงระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อยืนยันว่าเราเป็นประเทศที่สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนและของเอเชีย แต่ต้องมุ่งมั่นและใช้ช่วงเวลานี้ชักจูงประเทศอื่น ๆ มาลงทุนในประเทศไทย ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งทุกคนในวงการศึกษาต้องร่วมมือกันผลักดันให้กิจกรรมทางการศึกษา สามารถเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า จากนโยบายของ ศธ. ในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของ สอศ. มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและรูปแบบที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ทั้งการจัดการเรียนผ่านเอกสารตำราเรียนโดยให้ครูทำการสอนผ่านเอกสาร ตำราเรียน หนังสือเรียน และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐาน (Basic) , จัดการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) , จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมฟรีที่ให้บริการ ตลอดจนจัดการเรียนผ่านการสอนสด (Live)

สำหรับการส่งเสริมการศึกษาของผู้เรียนระหว่างช่วงปิดเทอม สอศ.ได้เตรียมเนื้อหาพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนทุกคนฟรีผ่านระบบออนไลน์ 3 ทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะภาษาจีน และทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และในปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้รับโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งในการได้ทุนการศึกษา ได้ร่วมการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพกับสถานประกอบการ

สอศ. จะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีขีดความสามารถด้านภาษาให้มากขึ้น เพื่อพร้อมในการเข้าสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งการลงนามความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาในช่วงภาวะการณ์ในปัจจุบัน และจะขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับการลงนามความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรมจีน และสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

– การนำเสนอนโยบาย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
– การนำเสนอรูปแบบและความสำเร็จที่ผ่านมา ของการเรียนภาษาจีนออนไลน์
– การวางแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือ
– การจัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบของการศึกษาออนไลน์ พร้อมกับการสาธิตการใช้งานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาผู้เรียน

 ในส่วนของกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ได้แก่ การร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน การพัฒนาครูสอนภาษาจีน สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้ในสถานศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานในการพัฒนาอาชีวศึกษาของสถาบันการศึกษาไทย – จีน มีระยะเวลาข้อตกลง 3 ปี

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทถังจะมอบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ รวม 100,000 บัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับ สอศ. เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563  และจัดอบรมครูผู้สอนภาษาจีนของ สอศ.  ตลอดจนติดตั้งระบบคลาวด์แพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์

ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ ถ่ายภาพ

One thought on “ศธ. จับมือบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นฯ ร่วมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษา

Add yours

  1. MOE. Must analysis “What are the real major causes the quality of education is poor on every level? ”
    It is the hot resposibility for MOE now.

    And then set a plan to solve this most important problem as fast as you can.

    Please try hard to upgrade the quality of education for the best populations of Thailand in the future.

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: