ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

(14 พฤษภาคม 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เผยแพร่ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ของ สป.ศธ.

“การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”

ดาวน์โหลด ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 http://gg.gg/iwr20