ศธ.Kick off ปล่อยคาราวานปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเปิดเทอม 2566

15 พฤษภาคม 2566 / นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ จากบริเวณทางเข้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยรถคาราวานแต่ละคันจะออกตรวจ ติดตาม และสำรวจพื้นที่ในจุดสุ่มเสี่ยงต่อการจับกลุ่มหรือรวมตัวกันเพื่อมั่วสุมของนักเรียนและนักศึกษาในช่วงกำลังจะเปิดภาคเรียน

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. กล่าวว่า กิจกรรมภายใต้โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น ในด้านความพร้อม ความเข้มแข็ง และความเชื่อมั่นในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 อย่างมีคุณภาพให้กับนักเรียนและนักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและความพร้อมที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อดูแล เฝ้าระวัง และส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ

โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ขับเคลื่อนด้วย MOE Safety Center ร่วมกับผู้คุมความประพฤตินักเรียน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในทุกจังหวัด ซึ่งการเปิดเทอมในวันแรกนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีการรายงานความผิดปกติแต่อย่างใด ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขควบคุมดูแลอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมตามโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนกลางได้กำหนดจุดนัดหมายบริเวณด้านหน้าและพื้นที่โดยรอบถนนลูกหลวง กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาคได้กำหนดจุดนัดหมายบริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,000 คน

ภายหลังการปล่อยขบวนรถคาราวานแล้ว รถคาราวานแต่ละคันจะได้ออกตรวจ ติดตาม และสำรวจพื้นที่ในจุดสุ่มเสี่ยงต่อการจับกลุ่มหรือรวมตัวกันเพื่อมั่วสุมของนักเรียนและนักศึกษาในช่วงกำลังจะเปิดภาคเรียน โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะออกปฏิบัติหน้าที่ 6 จุด ได้แก่ สยามแสควร์ ห้างมาบุญครอง สวนลุมพินี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว และห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค ซึ่งหากตรวจพบกรณีดังกล่าวก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป.

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ณัฐพล สุกไทย/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: