รองปลัด ศธ. “ยศพล” เปิดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ย้ำต้องเป็นข้าราชการมืออาชีพ พร้อมพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน

นครปฐม 15 พฤษภาคม 2566 / นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 6 โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย ศักยภาพเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการทำงาน การที่ทุกคนได้รับการพัฒนาที่ดีตั้งแต่เริ่มแรกและต่อเนื่อง จะส่งผลให้การทำงานมีผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ อยากเน้นย้ำถึงพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน คือ 1) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 2) คุณธรรมและจริยธรรม 3) การมุ่งผลสำเร็จ 4) การมีจิตบริการ 5) การทำงานเป็นทีม

ทั้งนี้ คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการยุคใหม่ คือ เป็นข้าราชการที่มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตสาธารณะ และมีจริยธรรม ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการปรับตัวกับทุกสถานการณ์ รวมถึงยึดหลักด้านกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม มีความความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ คุณสมบัติดีที่แบบนี้เรียกว่าข้าราชการมืออาชีพ หากทำให้ดีและถูกต้องจะทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้น สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนตักตวงความรู้จากวิทยากรในการพัฒนาตัวเอง ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เกิดเครือข่ายร่วมกัน มองการณ์ไกลถึงความก้าวหน้า ทำงานให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน

นายธัชกร วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป. กล่าวถึงการอบรมครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีมโดยกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านสื่อการบรรยายในรูปแบบคลิปวิดีโอที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และหัวข้อวิชาที่ สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ในระบบ E-Learning ของสำนักงาน ก.พ. (OCSC Learning Portal)

ขอขอบคุณทีมวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงที่จะสามารถเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ พัฒนาเครือข่ายในการทำงาน การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง

สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบ On-site จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 15- 19 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม รวมถึงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 80 คน ทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย

  • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 11 คน
  • สำนักอำนวยการ จำนวน 4 คน
  • กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค จำนวน 2 คน
  • สำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 5 คน
  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 58 คน

พบพร ผดุงพล / ข่าว
อานนท์ วิชานนท์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: