ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยา-ตาก

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยา และโรงเรียนศึกษาพิเศษตาก

ทั้งนี้ โรงเรียนศึกษาพิเศษทั้ง 2 แห่ง เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้อย่างมีคุณภาพ โดยโรงเรียนทั้งสองแห่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: