‘คุณหญิงกัลยา’ เผยความคืบหน้างานสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

16 มีนาคม 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดงานสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานเชิญวิทยากรมาบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ในการจัดงาน โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ปาฐก หัวข้อพระปณิธานสู่การพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ยั่งยืน และได้เชิญ Mr. Tharman Shanmugaratnam (รัฐมนตรีอาวุโส รัฐมนตรีประสานงานด้านนโยบายทางสังคม และอดีตรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ปี 2554-2562) เป็นการภายในไปเบื้องต้นแล้ว คาดว่าจะได้รับการตอบรับร่วมงานนี้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังมีความคืบหน้าการจัดแสดงนิทรรศการบริเวณทางเดินรอบงาน โดยมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.), โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเพิ่มเติมร่วมกับคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และร่างขอบเขตงานการจ้างจัดงานฯ โดยจะแถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้

“สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสนพระทัยเรื่องวิชาการ โดยเป็นผู้ก่อตั้งและสนับสนุนให้เยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการด้านต่าง ๆ ซึ่งก่อนจะไปแข่งขันก็ต้องจัดค่ายอบรมก่อน เมื่อเรียนจบแล้วก็มีการส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศในสาขาที่ถนัดด้วย ดังนั้นพระองค์ท่านจึงเป็นผู้ที่สนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์มาโดยตลอด ซึ่งสิ่งที่พระองค์ท่านสนับสนุนจึงเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลกับประเทศชาติ เป็นการสร้างเด็กให้มีมาตรฐานการศึกษาทัดเทียมกับสากล” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: