แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี) สป.ศธ.

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี) ดาวน์โหลดได้ที่ shorturl.at/iqP13

ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว สําหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ สป.ศธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับ

 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
 • (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง)
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566-2570
 • (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)
 • นโยบายรัฐบาล
 • ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2567
 • นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ สป.ศธ.

“บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จําเป็นในโลกยุคใหม่”

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ shorturl.at/iqP13

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: