‘พิเชฐ’ เปิดโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 10 ที่อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี 20 กุมภาพันธ์ 2566 – นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุน และคณะวิทยากรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อำเภอเมืองอุดรธานี

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. กล่าวว่า สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดโครงการนี้ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีจิตสำนึกที่ดี และมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างสำนึกการมีส่วนร่วม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น และตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดี รู้รักสามัคคี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ มีความรัก และความสามัคคี และเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไป

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 กล่าวว่า กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ เช่น การบรรยายโดยวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา, การลงพื้นที่จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน, บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10, นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน, ศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด, คณะวิทยากรจิตอาสา 904, ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ศธภ.10 / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: