กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “TISF 2023”

13 กุมภาพันธ์ 2566, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “Thailand International Science Fair 2023 (TISF2023)” โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และเฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน และทอดพระเนตรการแสดงพิธีเปิด “The Thai 4 Regions Drum Performance” จากนั้น ทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Future Technologies that will Change Our World” จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหัวข้อ “Why must scientists speak up for science?” จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน พัฒนาและยกระดับความรู้และการทำวิจัยไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย

ภายในงานมีการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 76 โครงงาน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารและครู กิจกรรมสันทนาการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกัน การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ภายใต้แนวคิด “Mapping Out the Future” โดยมีโรงเรียนชั้นนำในต่างประเทศ และโรงเรียนในประเทศไทย มากกว่า 200 คน จาก 50 ประเทศ ทั่วโลก เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom Meetings และที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 โครงงาน ประกอบด้วย

  1. โครงงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “Development of a neural network
    for classifying selected fabaceae family plant leaves” จาก Philippine Science High School – Main Campus สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  2. โครงงานสาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เรื่อง “Effect of the planetary magnetic
    field on the shape of gas giants’ polygons based on fluid instabilities principle” จาก โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
  3. โครงงานสาขาวิชาเคมี เรื่อง “Sawasdee-AMP: Highly efficient, portable and low-cost point of care test kit for future emerging RNA/DNA disease diagnosis” จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: