สป.ศธ.อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสาธารณะ มีหัวใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชน-ประเทศชาติ

18 สิงหาคม 2565, ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณา... Continue Reading →

เสมา2 เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ย้ำทุกหน่วยงานสร้างกำลังคนรับ VUCA World

17 สิงหาคม 2565, จังหวัดพังงา / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ร... Continue Reading →

ผู้ตรวจราชการ ศธ.”ธนากร” เปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422

16 สิงหาคม 2565 / นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรว... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑