“คุณหญิงโค้ดดิ้ง” เปิดงานและมอบรางวัล Coding Achievement Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก

22 สิงหาคม 2565, โรงเรียนวัดราชบพิธ / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลการเผยแพร่ความรู้และแสดงผลงานดีเด่น Coding Achievement Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Coding นั้น โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรที่มีวิชาวิทยาการคำนวณ ในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งครูในโรงเรียนได้อบรมพัฒนาความรู้ Coding จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมดำเนินการจัดการเรียนรู้ Coding ทั้งรูปแบบ Unplugged และ Plugged ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ครูได้สะสมประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ จนทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้ดีเด่น สพฐ. และ สสวท. จึงดำเนินการคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งเป็นผลงาน Coding Achievement Awards และจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้ครูแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ และนำกลับไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนตามบริบทของตนเอง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบ โดยให้ครูคอยเป็นพี่เลี้ยงแล้วเพิ่มโค้ดดิ้งเข้าไปในห้องเรียน เพื่อสู้กับความผันผวนของโลก เพราะการเรียนการสอนโค้ดดิ้งนั้น สามารถให้เด็กใช้จินตนาการในการเล่นเกม คิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดแบบวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กล้าตัดสินใจลงมือทำ ทำผิดแล้วทำใหม่ได้ เรียนรู้การแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบ มีทักษะการอ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ที่สำคัญคือ เรียนโค้ดดิ้งแล้ว สามารถเพิ่มมูลค่าให้ตนเองและครอบครัวได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การเรียนโค้ดดิ้งอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ขอให้ผู้บริหาร ครู เน้นความสำคัญของ STEAM Education โดย A หมายถึง Art of Life, Art of Living and Art of working Together เช่น ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ความเมตตากรุณา ความกตัญญู อารมณ์สุนทรีย์ ซึ่งเป็นต้นทุนอันล้ำค่าของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและต่อสู้กับยุคสมัย VUCA World ได้

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานดีเด่น Coding Achievement Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีผลงานที่น่าสนใจมากมาย เช่น

  • Unplugged Coding : Survivor Game รร.บ้านบึงตะกาด จ.ระยอง ได้ผสานต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระยองมาใช้ออกแบบกิจกรรมเพื่อพาตัวละครขึ้นฝั่ง โดยให้นักเรียนใช้อัลกอริทึมในการทำงาน แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และร่วมกันทำงานเป็นทีม ซึ่งวัดผลได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็น 100%
  • Plugged Coding : Games For Kids รร.วัดดอนเจดีย์ จ.กาญจนบุรี ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น Bit ‘n’ Bricks หัดใช้พื้นฐาน Coding ออกคำสั่งเป็นลำดับขั้นตอนและซับซ้อนขึ้นในแต่ละด่าน, Code.org ช่วยฝึกให้เด็กเขียนโปรแกรมแบบง่าย, Blockly Games ออกแบบมาสำหรับเด็กที่ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อน เมื่อจบเกมจะมีความรู้เบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม เป็นต้น
  • โปรแกรมท่องเที่ยวเมืองสิงห์บุรี รร.วัดโพธิ์ศรี จ.สิงห์บุรี พาเที่ยวสถานที่สำคัญและหาคำตอบจากการเดินทาง
  • มะพร้าวเฮฮาภาษาโค้ดดิ้ง รร.วัดหนองหอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนำมะพร้าวที่เป็นพืชท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
  • บอร์ดเกม Yes I Can Slove it รร.อนุบาลหนองแค จ.สระบุรี เป็นเกมที่ให้นักเรียนแก้ปัญหาหลายรูปแบบ เมื่อสามารถผ่านไปได้ครบก็จะเป็นผู้ชนะ
  • Coding สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ รร.วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: