“ตรีนุช” Kick Off ใช้ตลาดนำการผลิต ตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน นำร่องโดย SAKAEO MODEL by กศน.

22 สิงหาคม 2565, จังหวัดสระแก้ว / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และภาคีเครือข่าย พร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษา รมว.ศธ. โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. และนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน กว่า 1,300 คน ร่วมพิธีเปิดและลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

รมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะฝีมือ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้รับการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย ในทุกสถานที่ ทุกที่ทุกเวลา ทั้งการเรียนในระบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างไรก็ตาม แม้ กศน.ได้ขับเคลื่อนในหลาย ๆ เรื่อง เพราะเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัย แต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมายังมีความยากลำบากและความไม่พร้อม งบประมาณก็มีจำกัด จึงได้พยายามผลักดันจัดสรรงบประมาณ เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการพัฒนาอาชีพและการศึกษา

“กศน. ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ที่สำคัญตอบโจทย์การพัฒนาอาชีพ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับพื้นที่ได้ เช่น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม กศน.ได้มาจัดการเรียนการสอน สร้างอาชีพให้ ซึ่งต้องยอมรับว่าอาชีพเกษตรกรมีฤดูกาล และมีปัญหาเรื่องความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน แต่วันนี้ กศน.ได้ร่วมกับ อบจ.สระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยฟังเสียงของชุมชนว่าต้องการอะไร จนเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะได้ต่อยอดนวัตกรรม ต่อยอดอาชีพ หาตลาดรองรับแล้ว ยังได้สร้างเศรษฐกิจ และรายได้ให้พี่น้องชาวสระแก้วอย่างแท้จริง”

นับเป็นโครงการที่ดีและสำคัญ ที่ทำให้เกิดการมุ่งเน้นอย่างมีเป้าหมาย โดยการที่เริ่มจากที่ตลาดว่ามีความต้องการอะไร จากนั้น กศน.และชุมชนจะต้องสำรวจว่า พื้นที่ของเราต้องการอะไร ชุมชนมีความสนใจหรือความพร้อมในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดรับกับตลาดความต้องการหรือไม่ ซึ่งจังหวัดสระแก้วมีจุดแข็งในเรื่องปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา จังหวัดสระแก้วได้รับการยกระดับให้เป็นจังหวัด “เมืองสมุนไพร ลำดับที่ 15” ของประเทศ ซึ่งสามารถตอบโจทย์และสอดคล้องกับสิ่งที่ กศน.ขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการนี้ได้อย่างครอบคลุม

ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นทางเลือกสำคัญอีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร ทำให้มีตลาดที่จะสามารถรองรับผลผลิตได้เลย และยังเป็นการยกระดับรายได้และทักษะอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้ผลผลิตของชุมชนมีคุณภาพมากขึ้นด้วย โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนภายใต้ แนวคิด “SAKAEO MODEL by กศน.” “การตลาดนำการผลิต”

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการนี้ถือเป็นการนำร่อง และ ศธ.จะเดินหน้าขยายความร่วมมือในลักษณะนี้ไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพื่อที่จะประสานกับผู้ประกอบการกับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง เพราะหากเราทราบความต้องการของแต่ละพื้นที่ว่ามีความต้องการในเรื่องไหน เราก็จะสนับสนุนชุมชนให้ผลิตได้อย่างถูกทาง และควบคุมปริมาณได้ ซึ่งในหลายพื้นที่ก็มีศักยภาพมากในเรื่องต่าง ๆ โดยได้มอบหมายให้นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ขยายผลและผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จต่อไป

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า นโยบายของ รมว.ศธ. ที่มอบหมายให้สำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย “สระแก้ว โมเดล by กศน.” นับว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพตามความต้องการของประชาชน โดยใช้ตลาดนำการผลิต ซึ่งจะเป็นแนวทางและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ สามารถวางแผนการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรที่มีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลุม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: