ศธ.จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ และเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

25 สิงหาคม 2565 / นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา

นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กล่าวรายงานว่า การจัดพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงเป็นการยกย่องสถานศึกษา และผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการด้านลูกเสือมาโดยตลอด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานศึกษาและบุคคลผู้มีส่วนผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้า และมีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานด้านลูกเสือด้วยความมานะพยายาม มุ่งมั่นพัฒนากิจการลูกเสือไปสู่เด็กและเยาวชนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือหรือเนตรนารีที่เป็นเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ โดยผ่านกระบวนการลูกเสือนั้น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินงาน คือสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือหรือรองผู้กำกับลูกเสือ ที่เป็นผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมสั่งสอนลูกเสือให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงการยกย่องเชิดชูผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการลูกเสือ หรือบุคคลที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านลูกเสือ ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกิจการด้านลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า

“การมอบรางวัลถือเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ หรือบุคคลที่ได้เสียสละเวลาอุทิศตนให้การสนับสนุนหรืออบรมสั่งสอนลูกเสือให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงยังต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เท่าทันต่อสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมกิจการทางการลูกเสือ ที่จะสามารถสร้างสรรค์สังคมในยุคปัจจุบันให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศได้ทางหนึ่ง และหวังว่าผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานศึกษา รวมทั้งยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือและรักษามาตรฐานของผลงานสืบต่อไป” ปลัด ศธ.กล่าว

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ให้กับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลประจำปี 2565 จากทั่วประเทศ จำนวน 132 แห่ง และมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ได้รับรางวัล จำนวน 208 รางวัล

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์, ณัฐพล สุกไทย / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: