ที่ปรึกษา รมว.ศธ. “สมปรารถนา” เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.กาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ / นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ครั้งที่ 20 ในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ โดมถิ่นคนดี โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อำเภอกาบเชิง

ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนกาบเชิงวิทยาได้จัดการศึกษาที่สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออก ในเชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ มีการจัดการประกวด การแข่งขันหลายรายการ และมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา อีกทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ศึกษาสร้างองค์ความรู้ และต่อยอดได้ด้วยตนเอง ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ จนได้รับรางวัล

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี ตลอดจนเห็นความสำคัญความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ได้กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนของ ศธ. ได้แก่ สถานศึกษาปลอดภัย พาน้องกลับมาเรียน การพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 พัฒนาทางทักษะทางอาชีพ และโรงเรียนคุณภาพ ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการ สอดคล้องกับวิถีชุมชนตามเขตแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างแท้จริง

อนึ่ง วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 ทรงคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ถึง 2 ปี ว่าจะเกิดสุริยุปราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ซึ่งสุริยุปราคาก็ได้เกิดขึ้นจริงตรงตามวันที่พระองค์ทรงคำนวณไว้ทุกประการ ณ ตอนนั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยุปราคา อยู่ที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะสำรวจทั้งจากฝรั่งเศส อังกฤษ และสิงคโปร์ จากเหตุการณ์ในวันนั้น ทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: