สป.ศธ.อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสาธารณะ มีหัวใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชน-ประเทศชาติ

18 สิงหาคม 2565, ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) / นายวรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมบรรยายพิเศษ “ปรัชญาการเป็นข้าราชการ การสร้างและปลุกอุดมการณ์การเป็นข้าราชการที่ดี”

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนภารกิจงานของ ศธ. เป็นทั้งพลังกายและพลังสมองที่สืบทอดตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานของข้าราชการอาวุโส ซึ่งจะต้องเกษียณอายุราชการตามวาระและวิถีชีวิตของการรับราชการ ดังนั้นการที่ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้รับการพัฒนาที่ดีตั้งแต่เริ่มแรกและต่อเนื่อง จะส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็งทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

ปัจจุบันข้าราชการที่ได้รับการบรรจุรุ่นใหม่นั้น ภาครัฐได้ให้ความสำคัญที่จะต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ขึ้น โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการประเมินผลการพัฒนา เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาจิตสำนึกการเป็นข้าราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาข้าราชการ การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน ตลอดจนเกิดความตระหนักในหน้าที่ของข้าราชการ และมีความพร้อมในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ

จากประสบการณ์รับราชการมากว่า 24 ปี ทำให้ตกผลึกว่า การเป็นข้าราชการนั้นเลือกไม่ได้อยู่ 3 สิ่ง คือ “เลือกผู้บังคับบัญชาไม่ได้ เลือกเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เลือกผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้” เพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของเรา เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานอย่าหนี ขอให้เผชิญหน้าอย่างมีสติ ด้วยทักษะและองค์ความรู้จริงในด้านนั้น ๆ เพราะไม่มีปัญหาใดไม่มีทางออก และที่สำคัญต้องหัดเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เป็นผู้เสนอมากกว่าเป็นผู้ปฏิเสธ

ในการนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. ได้มอบแนวทางการดำเนินชีวิตในสายงานราชการ “บอกพี่ สอนน้อง” 10 แนวทาง ดังนี้

  1. เตรียมให้พร้อม เมื่อมีเวลาว่างให้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงานของตัวเองให้พร้อม ใช้ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ให้เป็นประโยชน์ อย่าปิดกั้นศักยภาพของตัวเอง ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ให้มาก แต่อย่าให้มาครอบงำการทำงานมากเกินไป
  2. น้อมรับทำ ไม่เกี่ยงงาน งานแบกหามก็ทำ ตำแหน่งและผลประโยชน์ตอบแทนมาทีหลัง ถึงแม้ไม่ได้ในครั้งนี้ คิดว่าโอกาสหน้ายังมี แต่ถ้ายังไม่ได้อีกให้คิดว่าที่บ้านยังมีข้าวกิน ไม่ง้อโชคชะตา ทำงานแบบจัดเต็มต่อไป
  3. นำจุดเด่น หางานที่ถนัดแล้วจับให้มั่นฝึกให้เชี่ยวชาญให้ได้ เวลามีงานสำคัญต้องให้ผู้บังคับบัญชาและคนอื่น ๆ นึกถึงเรา ที่สำคัญจะต้องมองงานในเชิงระบบให้เป็น ทั้งระบบองค์กรเรา ระบบในกระทรวงและนอกกระทรวง
  4. เน้นคุณค่า งานที่ออกจากเราต้องดี มีคุณภาพและรวดเร็ว แต่ถ้างานด่วนเข้ามาพร้อมกัน ให้ดูว่างานไหนสำคัญ เร่งด่วน และมีผลกระทบสูง
  5. หาโอกาส โอกาสมีสองอย่างคือ “คนอื่นหยิบยื่นให้” และ “เดินไปขอโอกาสเอง” (แนะนำอย่างหลัง) หาโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในงานต่าง ๆ ให้มาก อย่างเกี่ยงงาน รักตัวเอง ด้วยการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  6. การ์ดอย่าตก เมื่อพลาดพลั้ง ผิดหวัง ไม่พอใจ อย่าแสดงอาการให้ใครเห็น ให้ถือคติ “กลืนเลือด แล้วลุยต่อ” สักวันต้องเป็นวันของเรา
  7. พบผู้ใหญ่ หาโอกาสไปปรึกษาหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เราเคารพ หรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชา แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ไม่ใช่ประเภทดีครับนาย ได้ครับท่าน อย่าคิดเรียนลัด เพราะถ้าเติบโตด้วยการประจบสอพลอจะไม่ยั่งยืน
  8. ใจสำคัญ หัดนั่งสมาธิบ้าง ฝึกจิตให้สงบ จะช่วยให้เราคิดงานออก คิดงานเร็ว และมีสติเมื่อเจอภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพราะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการทำงานเราต้องเจอแน่นอน
  9. คนไม่ทำปล่อย (มัน) ไป ในทุกองค์กรมีผู้คนหลากหลายประเภท เราไม่สามารถบังคับให้ใครคิดและทุ่มเทเหมือนเราได้ ทุกคนมีข้อจำกัดต่างกัน เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  10. รวมใจให้ได้ เรามีเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ 160 ชั่วโมง/เดือน 1,920 ชั่วโมง/ปี สรุปเรามีเวลาทำงานประมาณ 240 วัน/ปี ดังนั้นเราต้องสร้างความสุขในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานของตนเอง เพราะเราจะต้องเจอหน้าเขาทุกวัน เป็นน้องต้องเคารพและให้เกียรติพี่ เป็นพี่ต้องทำตัวให้คู่ควรกับความเคารพและเกียรติที่น้องให้ พี่ต้องเป็นผู้นำ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง เพราะในอนาคตพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญในการรับภาระและพัฒนากระทรวงศึกษาธิการของเราต่อไป

“ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน เข้าสู่การอบรมในหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งคาดหวังให้ทุกคนเติบโตเป็นข้าราชการที่มีศักยภาพ ตรงตามสายงานของตนเอง มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ตลอดจนมีหัวใจทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง”

นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป. กล่าวถึงหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตระหนักในความรับผิดชอบต่องานราชการ ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนในการทำงาน ซึ่งจะสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นข้าราชการยุคใหม่ ตลอดจนปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จําเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 สิงหาคม 2565 มีข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 110 คน แบ่งเป็น สป.ส่วนกลาง และส่วนกลางในภูมิภาค (ศธภ.) 41 คน, สำนักงาน กศน. 37 คน, สช. 11 คน, สำนักงาน ก.ค.ศ. 16 คน รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จำนวน 5 คน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ โดยเน้นกระบวนการกลุ่มและสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยเนื้อหาหลักสูตร การสร้างและปลุกอุดมการณ์ของข้าราชการ, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (TEAMWINS) และมนุษยสัมพันธ์การทำงาน, โครงสร้างองค์กรและระบบราชการ, การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติและการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในภูมิภาค, ข้าราชการในยุคดิจิทัล, วินัยข้าราชการกับกฎหมายปกครอง, การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan), สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบต่อตนเองและสังคม, ศิลปะการเขียนหนังสือราชการ การจัดทำรายงานประชุม เทคนิคการจดรายงานการประชุม, ข้าราชการตามรอยพระราชา : สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, หลักธรรมนําชีวิต, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ, การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล และกิจกรรมลูกเสือ เป็นต้น

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: